Home Δήμος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών για τα αντισταθμιστικά “Υπάρχει εισοδηµατική ανισότητα αλλά και ανισότητα ευκαιριών”
Δήμος Δελφών - Εικόνες Αρχικής - 22 Δεκεμβρίου, 2021

Παναγιώτης Ταγκαλής στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών για τα αντισταθμιστικά “Υπάρχει εισοδηµατική ανισότητα αλλά και ανισότητα ευκαιριών”

Παναγιώτης Ταγκαλής στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών για τα αντισταθμιστικά
“Υπάρχει εισοδηµατική ανισότητα αλλά και ανισότητα ευκαιριών”

Για εισοδηματική ανισότητα αλλά και ανισότητα ευκαιριών μίλησε ο δήμαρχος
Δελφών κ Παναγιώτης Ταγκαλής κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Περιφερειών για τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων ανάπτυξης
λόγω αναγκαστικών περιορισμών για λόγους Δημοσίου συμφέροντος .
Ο δήμαρχος Δελφών επικεντρώθηκε κυρίως στο Δελφικό Τοπίο σημειώνοντας
ότι χρήζει αναθεώρησης καθώς ο τρόπος που εφαρμόστηκε απέφερε « αποκλεισμό
, έλλειψη προοπτικών, ανεργία, Οικονομικός μαρασμός¨» προσθέτοντας ότι η «ανισότητα υπονομεύει επίσης την κοινωνική δικαιοσύνη.»
Αναλυτικά η εισήγηση του δημάρχου την οποία δημοσιεουμε αυτούσια για ιστορικούς λόγους
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
‘Άρση της ανισότητας διαμέσου της θέσπισης αντισταθμιστικών μέτρων
ανάπτυξης λόγω αναγκαστικών περιορισμών για λόγους Δημοσίου
συμφέροντος’ Ζητήματα Δελφικού Τοπίου Α. Ο Δήμος Δελφών ευρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, με το μνημείο της παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς, τον
Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, να δεσπόζει και με σημαντικές δεσμεύσεις εξ’
αιτίας του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
1. Το τμήμα του Δήμου Δελφών, που κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει τις Δημοτικές
ενότητες Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών και Γαλαξειδίου, εμπίπτει στις ζώνες προστασίας
του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών,
στο λεγόμενο «Δελφικό Τοπίο» για το οποίο θεσπίστηκαν σημαντικοί περιορισμοί
με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΑΙ/Φ10/13624/725/27- 03-1991 ‘’Καθορισμός ζωνών προστασίας αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτε- ρου Δελφικού Τοπίου’’ (ΦΕΚ 259/Β’/25-04- 1991), η οποία εκδόθηκε ύστερα από τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυ- πώθηκαν στην αρ. 20/90, 37/90 8/91 συ- νεδρίες του. Με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39267/1932 (ΦΕΚ 133/Α.Α.Π./27.04.2012) & ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 35829/1801 (ΦΕΚ 147 Α.Α.Π./ 02.05.2012) εγκρίθηκε η τελευταία τροποποίηση των ζωνών του μείζονος σημασίας κηρυγμένου αρχαιολο- γικού χώρου των Δελφών και του ευρύτε- ρου Δελφικού Τοπίου, ανακαθορίστηκαν τα όρια των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου και ειδικά με την δεύτερη απόφαση αυστηροποιήθη- καν και διευρύνθηκαν οι απαγορεύσεις για την Προστασία του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου, προκειμένου να προληφθεί η αι- σθητική υποβάθμιση του πολιτιστικού το- πίου, και επιβλήθηκαν νέοι όροι για την εκτέλεση έργων. Συνοπτικά αναφέρω ότι χωρίζεται σε δύο ζώνες: α) Ζώνη Α, αδόμητη απολύτου προστασίας β) Ζώνη Β, με μεγάλη αρτιότητα και εξαι- ρετικά χαμηλή δόμηση 2. Η περιοχή καλύπτεται από έναν από τους μεγαλύτερους ελαιώνες που χαρα- κτηρίζεται από τα υπεραιωνόβια ελαιόδεν- τρα, ο οποίος αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, είναι προστατευόμενος και οι ελαιοκαλ- λιεργητές δεν έχουν δικαίωμα να επέμ- βουν στη γη τους, παρά μόνο για την καλλιέργεια της ελιάς λόγω του Δελφικού Τοπίου και των σχετικών αρχαιολογικών περιορισμών (πρόκειται για υποχρεωτική μονοκαλλιέργεια). 3. Τμήμα της περιοχής προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου μας, καλύπτεται από δεσμεύσεις του Ευρωπαϊ- κού οικολογικού δικτύου ζωνών προστα- σίας της φύσης, Natura 2000, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρησή των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτη- μάτων της. 4. Τμήμα της περιοχής προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου μας, καλύπτεται από μεταλλευτικές ζώνες, λόγω του ορυκτού πλούτου της περιοχής. Η Εθνική Πολιτική για το στρατηγικό σχε- διασμό και την εκμετάλλευση του ορυ- κτού πλούτου, άλλωστε, τη θέτει σε υψηλό επίπεδο αφού αναγνωρίζει την ση- μασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών για την πρόοδο, την διασφάλιση ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου, τη δημιουργία ανταγω- νιστικής περιφερειακής οικονομίας και νέων θέσεων απασχόλησης. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η μεταλλεία στην πε- ριοχή μας ευρίσκεται σε φθίνουσα πορεία.
Β. Οι παραπάνω δεσμεύσεις, οι οποίες είναι επιβεβλημένες για ύψιστους λόγους
δημοσίου συμφέροντος, έχουν δημιουργήσει εδώ και πολλές δεκαετίες, πολλά
και σημαντικά προβλήματα και συγκεκριμένα:
1. Στέρησαν την εξεύρεση φτηνής γης για κατοικία, αφού οι επεκτάσεις των σχεδίων
πόλεων ήταν δύσκολες λόγω εγκρίσεων, εξαιρετικά χρονοβόρες και πρακτικά αδύνατες (εκκρεμούν ακόμη άνω των 20 ετών).
2. Στέρησαν την επιχειρηματικότητα, αφού δεν δόθηκε διέξοδος έγκαιρα στις επιχειρήσεις να μεταστεγαστούν σε νόμιμα χωροθετημένες βιοτεχνικές περιοχές.
Δημιουργήθηκε το Βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή της Άμφισσας, με δεκαπέντε χρόνια καθυστέρηση από τη θέσπιση των ζωνών προστασίας του Αρχαιολογικού
χώρου των Δελφών, με χαμηλούς όρους δόμησης, που το καθιστούν ακριβό, μη ελκυστικό (ακόμη είναι μονοψήφιος ο αριθμός των επιχειρήσεων).
3. Στέρησαν την εκτός σχεδίου δόμηση , λόγω μη καθορισμού των απαραίτητων
χρήσεων γης.
4. Στέρησαν την καλύτερη εκμετάλλευση του Παραδοσιακού Ελαιώνα (αδυναμία δυνατότητα κατασκευής αγροτικών αποθηκών για τους καλλιεργητές, κατασκευής
σύγχρονων ελαιοτριβείων και διαχείρισηςεπανάχρησης των αποβλήτων τους κ.λ.π.)
5. Στέρησαν την επέκταση των Τουριστικών μονάδων και συνεδριακού Τουρισμού,
τη στιγμή που για τους Δελφούς – οι οποίοι συνδέθηκαν με το θεσμό της αμφικτυονίας από την Αρχαιότητα και σήμερα φιλοξενούν ένα από τα μεγαλύτερα Οικονομικά φόρουμ- κρίνεται αντικειμενικά, απολύτως αναγκαίο.
6. Οι τρεις οδικές προσβάσεις -με την Αθήνα, με το κέντρο της Περιφέρειάς μας
,τη Λαμία και με την Πάτρα- είναι κακές, με αποτέλεσμα οι Δελφοί, αλλά και ολόκληρος ο Δήμος μας να είναι ουσιαστικά απομονωμένος στο κέντρο της Ελλάδας.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων ( αποκλεισμός, έλλειψη προοπτικών, ανεργία, Οικονομικός μαρασμός). Η ανισότητα υπονομεύει επίσης την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλω να γνωρίζετε ότι οι πολίτες που ζούμε σε αυτές τις περιοχές με όλες αυτές τις δεσμεύσεις, αισθανόμαστε πολλά χρόνια αδικημένοι και θα αγωνιστούμε για την υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων μας.
Γ. Υπάρχουν λύσεις. Η νέα χωροταξική μεταρρύθμιση που προχωράει η κυβέρνηση με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), μπορεί να συμβάλει.
Το σύστημα φόρων και παροχών είναι ο βασικός μοχλός πολιτικής για την αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας.
Η επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες αποτελεί βασικό εργαλείο πολιτικής για τη μείωση της ανισότητας και την προαγωγή ίσων ευκαιριών.
Σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις σε έργα υποδομής,
στις μεταφορές και στην πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο.
Η στήριξη του πρωτογενή τομέα μπορεί να συμβάλει (μελέτη της Πυρασφάλειας του
Ελαιώνα για την προστασία του Πολιτιστικού πλούτου, σχεδιασμός από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης “working farmers camps” στον Δελφικό ελαιώνα, διασύνδεση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και άλλους σημαντικούς φορείς, για την ανάδειξη του ελαιόλαδου και συσχέτιση με την υγεία ως φαρμακευτικό προϊόν, συμμετοχή σε προγράμματα
περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας κ.λ.π.).
Η θέσπιση μέτρων για τα ακίνητα που δεσμεύονται χωρία να απαλλοτριώνονται,
διαμέσου της Τράπεζας γης, που σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα θεσμοθετηθεί.
Δ. Η άρση της ανισότητας αποτελεί Ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ η διαχείρισή της συνιστά πολυδιάστατη πρόκληση. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση
των δύο βασικών διαστάσεων της πρόκλησης που συνιστά η ανισότητα: της εισοδηματικής ανισότητας και της ανισότητας των ευκαιριών.
Θα πρέπει να αξιολογηθεί και μια Τρίτη διάσταση, ο έμμεσος δείκτης μέτρησης
ευκαιριών των νέων. Δεδομένου ότι η κατάσταση ενός ατόμου είναι συνάρτηση
των επιλογών του και της τύχης που είχε κατά τη διάρκεια της ζωής του, μπορεί να
υποτεθεί ότι, για τα άτομα νεότερης ηλικίας, η παρατηρούμενη ευημερία συνδέεται λιγότερο με τις επιλογές των ατόμων και περισσότερο με τις ευκαιρίες που τους
δόθηκαν.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, για όλους όσους ζούμε σε αυτό τον ευλογημένο
τόπο, να αναγνωρίσει η Ελληνική Πολιτεία τις συνέπειες για όλους μας, όλων αυτών των επιβεβλημένων δεσμεύσεων.
Είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι θα πρέπει να υπάρξει άρση της ανισότητας το οποίο θα προκύψει διαμέσου μιας επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει όλες τις παραμέτρους και θα υποβάλλει προτάσεις.
Ευχαριστώ το Βουλευτή Φωκίδας κ.Ιωάννη Μπούγα για την πρωτοβουλία που έλαβε για πρώτη φορά στα χρονικά για τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών για το Δήμο
μας και την πρόσκληση να υποβάλλω τις προτάσεις μας στην Επιτροπή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…