Home Δήμος Δωρίδας ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Δήμος Δωρίδας - 17 Ιανουαρίου, 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Λιδωρίκι 7 Ιανουαρίου 2013    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ               Αριθ. Πρωτ.: 142
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι                         
Ταχ. Κώδικας: 330 53                                                   
Πληροφορίες: Χαρ. Μπάκας                                        
Τηλέφωνο: 2266022066,2266350115                          
Fax: 2266022390                                                          

ΘΕΜΑ: «Oρισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ  8Α/2013
Ο Δήμαρχος Δωρίδος
αφού έλαβε υπόψη:
•τις διατάξεις των άρθρων 59 του Ν. 3852/2010 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σχετικά με τους Αντιδημάρχους και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
•Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16, του Ν. 3852/07-06-2010
•τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Δωρίδος, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.021 κατοίκους και προέρχεται από συνένωση κατά το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,
•το γεγονός ότι ο Δήμος Δωρίδος έχει πενήντα πέντε (55) Τοπικές Κοινότητες,
•Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδος, με θητεία από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014.
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
2.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3.ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1.Στον Αντιδήμαρχο κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
1.Εποπτεία, ανάπτυξη και οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών, έλεγχο των λειτουργιών τους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και απόδοση τους, προς το σκοπό διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους,
2.Υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. Έλεγχο τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, όλων των υπαλλήλων του Δήμου,
3.Εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των e-kep,
4.Εποπτεία και έλεγχο του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Υπηρεσίας,
5.Την υπογραφή όλων των ενταλμάτων πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου,
6.Μέριμνα για την αποτύπωση των παροχών νερού και των υδρομετρητών, καθώς και την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές για την είσπραξη του σχετικού αντιτίμου, 
7.Συνεργασία με Σωματεία και Συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Δωρίδος, προς το σκοπό της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δράσης τους που επιχορηγούνται από τον Δήμο,
8.Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, παρακολούθηση της λειτουργίας κληροδοτημάτων και αξιοποίηση της περιουσίας τους,
9.Ανάπτυξη και παρακολούθηση της Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου, των Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και των ζητημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας,
10.Εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, λοιπών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοτελών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών προγραμμάτων, κλπ),
11.Μέριμνα για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, καθώς και την  εκπόνηση μελετών και ερευνών προς το σκοπό της οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου,
12.Εποπτεία και έλεγχο του τουριστικού σχεδιασμού και υποδομών,
13.Τέλεση πολιτικών γάμων,
14.Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
15.Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων,
16.Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς του,
 
2.Στον Αντιδήμαρχο κ. Ευσταθίου Ανδρέα του Κωνσταντίνου:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
1.Των Δημοτικών Ενοτήτων Βαρδουσίων και Ευπαλίου με αρμοδιότητες και ευθύνη:
1.1 Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες,
1.2Παρακολούθησης εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες,
1.3 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες,
1.4Υπογραφής βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν. 3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων,
1.5Συνεργασίας με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
1.6Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων υλικών περιουσιακών στοιχείων,
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
1.Περιβάλλοντος
1.1Τομέας καθαριότητας,
1.2Τομέας συντήρησης κοινόχρηστων χώρων,
2Συντήρησης του δικτύου ύδρευσης,
3Συντήρησης των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών,
4Συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης,
5Συντήρησης παιδικών χαρών,
6Συντήρησης των κοιμητηρίων,
7Συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού,
8Συντήρηση των δικτύων άρδευσης
9Εορταστικού και πανηγυρικού διακόσμου,
10Τέλεσης πολιτικών γάμων,
11Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του, (τοπικό και καθ’ ύλη).
12Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων κατά τόπο και καθ’ ύλην,
13Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς του,

3.Στον Αντιδήμαρχο κ. Καλλιαμπέτσο Παναγιώτη του Δημητρίου: 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
1.Περιβάλλοντος και ειδικότερα:
1.1Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου,
1.2Εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις προστατευόμενες περιοχές,
1.3Αποκατάσταση ανενεργών (ΧΑΔΑ),
1.4Την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία των σφαγείων, ιχθυοκαλλιεργειών, μεταλλείων, ελαιοτριβείων, καθώς και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων,
1.5Καθορισμό χώρων νέων κοιμητηρίων,
1.6Παροχή γνώμης για καθορισμό Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επιχειρησιακών Περιοχών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους,
1.7Μέριμνα για και λήψη μέτρων προστασίας και αναβάθμισης της αισθητικής των Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών,  
2.Συντήρησης δημοτικών δρόμων,
3.Εποπτεία και έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα:
3.1Μελετών και τεχνικών έργων,
3.2Εγκαταστάσεων,
3.3Κυκλοφοριακού σχεδιασμού και σήμανσης,
4.Υπογραφή μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των Μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,
5.Εποπτεία και έλεγχο της Υπηρεσίας Πολεοδομίας και του χωροταξικού σχεδιασμού,
6.Λατομείων,
7.Χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών,
8.Συντήρησης δημοτικών κτιρίων,
9.Τέλεση πολιτικών γάμων,
10.Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το καθ’ ύλη αντικείμενό του,
11.Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων,
12.Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς του,

4.Στον Αντιδήμαρχο κ. Καραχάλιο Δημήτριο του Παναγιώτη μεταβιβάζει από 14-01-2013 τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
1.Των Δημοτικών Ενοτήτων Λιδωρικίου και Τολοφώνος με αρμοδιότητες και ευθύνη:
1.1Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες,
1.2 Παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες,
1.3Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες,
1.4Υπογραφής βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν. 3463/2006) και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων,
1.5Συνεργασίας με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
1.6Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων υλικών περιουσιακών στοιχείων.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
1.Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, κλπ),
2.Ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
3.Παιδείας,
4.Πολιτισμού,
5.Αθλητισμού,
6.Πολιτικής Προστασίας,
7.Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων έργων,
8.Συντήρησης αγροτικών δρόμων,
9.Γεωργικού σχεδιασμού και υποδομών,
10.Κτηνοτροφικού σχεδιασμού και υποδομών
11.Αλιευτικού σχεδιασμού και υποδομών,
12.Δημοτικής αστυνόμευσης,
13.Ανάπτυξης εθελοντισμού,
14.Μεταφορών και ειδικότερα αδειοδοτήσεις σχετικά με τον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών,
15.Τέλεση πολιτικών γάμων,
16.Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα – αναφορές σε σχέση με το αντικείμενό του,
17.Την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων κατά τόπο και καθ’ ύλην,
18.Τη συνεργασία με τους Προέδρους τα Μέλη και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για θέματα της αρμοδιότητάς του,

Α. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιδημάρχου κ. Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραχάλιος Δημήτριος. Εννοείται ότι τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου να παραστεί ενώπιον άλλων Αρχών ή Οργάνων της Πολιτείας (Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Περιφερειαρχών, Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κλπ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων),
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην Αντιδημάρχων κ.κ. Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου και Καλλιαμπέτσου Παναγιώτη οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων κ.κ. Ευσταθίου Ανδρέα και Καραχάλιου Δημητρίου οι καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από το Δήμαρχο, ενώ οι κατά τόπον αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Καλλιαμπέτσο Παναγιώτη και Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο αντίστοιχα.
ΣΤ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευσταθίου Ανδρέας και Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης θα είναι έμμισθοι και θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία από τον Δήμο Δωρίδος. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος και Καραχάλιος Δημήτριος θα είναι άμισθοι και θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012).
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Γενική Δ/νση Περιφέρειας
 Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Φωκίδας
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό                                                 
  Στάλλου 9 33100 Άμφισσα                                                         
2) κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου
 Ερατεινή     
3) κ. Ευσταθίου Ανδρέα του Κωνσταντίνου
 Ευπάλιο                             
4) κ. Καλλιαμπέτσο Παναγιώτη του Δημητρίου                        
 Ευπάλιο
5) κ. Καραχάλιο Δημήτριο του Παναγιώτη
 Γλυφάδα 
6) Eφημερίδα «Η Ώρα της Φωκίδας»                                                               
  Άμφισσα
  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…