Home Εικόνες Αρχικής Απάντηση της κυβέρνησης σε Ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για το αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας

Απάντηση της κυβέρνησης σε Ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για το αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας

Απάντηση στην Ερώτηση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ερώτηση είχε κατατεθεί στις 17 Οκτωβρίου 2023 από τους Βουλευτές, Ευαγγελία Λιακούλη, Χριστίνα Σταρακά, Εμμανουήλ Χνάρη, Απόστολο Πάνα και Γιώργο Μουλκιώτη, και έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην υλοποίηση του, εάν και πρόκειται για ένα έργο βασικής υποδομής, που η ολοκλήρωση του και θέση σε λειτουργία του, θα μπορούσε να δώσει στους παραγωγούς της περιοχής την δυνατότητα ετήσιας καρποφορίας ελαιοδέντρων.

Οι Βουλευτές κατέθεσαν την Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευετέρη Αυγενάκη, Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, και Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Συγκεκριμένα ρωτούσαν:

 1. Ποια είναι η συνολική έκταση, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, η οποία και θα κάλυπτε το έργο άρδευσης του ελαιώνα με ευθύνη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από τον εργολάβο;
 2. Έχουν εξαιρεθεί περιοχές και ποιες από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του εργολάβου;
 3. Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο του εργολάβου;
 4. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για την ορθή τεχνικά λειτουργία των αγωγών – συστημάτων, που έως τώρα έχει εγκαταστήσει η εργολήπτρια εταιρεία;
 5. Ποια είναι η πρόταση που προκύπτει από την συνεργασία του Φορέα Χρηματοδότησης, του Φορέα Υλοποίησης, της εργολήπτριας εταιρείας και της ΕΥΔΑΠ για το σημείο παροχέτευσης αγωγού από το κανάλι της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή Άμφισσας;
 6. Ποια είναι η πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για το κόστος ανά κυβικού του αδιύλιστου ύδατος για την άρδευση του Ελαιώνα Άμφισσας, στα πρότυπα των ενεργειών και συμφωνιών που έγιναν για την Κωπαΐδα;
 7. Πώς προτίθενται να χρηματοδοτήσουν την επισκευή, συντήρηση και θέση σε αποτελεσματική λειτουργία του νυν δικτύου του ΤΟΕΒ Άμφισσας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;
 8. Ποιός είναι ο σχεδιασμός για την συγκέντρωση της διαχείρισης υδατικών πόρων από τις βροχοπτώσεις στον Ελαιώνα Άμφισσας, στο πλαίσιο μιας ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;
 9. Μετά από δύο καταστροφικές πυρκαγιές την τελευταία δεκαετία στον Ελαιώνα, ποια είναι τα μέτρα για ζώνες και υποδομές πυροπροστασίας γύρω από τις πόλεις και χωριά στα όρια του Ελαιώνα που προτίθεται να λάβει η Αυτοδιοίκηση;
 10. Ποια είναι τα μέτρα πυροπροστασίας του Ελαιώνα για την τρέχουσα περίοδο έως και το καλοκαίρι του 2024;

Η απάντηση

Αρχικά ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, απαντά τα εξής για την πράξη: «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας» μεταφέρθηκε στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, σύμφωνα με την 4η τροποποίηση της απόφασης συνέχισης της πράξης, με αριθμ. πρωτ. 753/9-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΒΞ4653ΠΓ-ΘΓΟ) είναι 19.695.059,07€ και χρηματοδοτείται από τη ΣΑ 082/1 του ΠΔΕ με κωδικό 2016ΣΕ08210073. Δικαιούχος της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών που πλέον ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το ΠΔ 77/2023.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Ν. Φωκίδας 11.544.463,12 €

εκ των οποίων 402.147,81 μη επιλέξιμη δαπάνη

Απαλλοτριώσεις 100.000,00 €

Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας 265.001,44 €

Αρχαιολογία 734.131,10 €

ΔΕΗ 50.000,00 €

1 η ΣΣΕ Αρδευτικού έργου Ελαιώνα Ν. Φωκίδας 7.001.463,41 €

Οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ανά υποέργο είναι οι ακόλουθες:

 • Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Ν. Φωκίδας 2.738.514,99€
 • Απαλλοτριώσεις 0,00€
 • Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας 113.597,00€
 • Αρχαιολογία 96.991,87€
 • ΔΕΗ 0,00€
 • 1η ΣΣΕ Αρδευτικού έργου Ελαιώνα Ν. Φωκίδας 2.722.260,52€

Συνολικό ποσό πληρωμών: 5.671.364,38 €

Όσον αφορά στο ερώτημα αναφορικά με την επισκευή και συντήρηση του έργου, σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικά δίκτυα, στραγγιστικά δίκτυα, αντλιοστάσια, κ.λπ.) δικαιοδοσίας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων είναι αρμοδιότητα των ίδιων των Οργανισμών, και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κατ’ έτος προγραμματισμό που εγκρίνεται από την εποπτεύουσα υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

Τέλος, όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με το σχεδιασμό για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή του Ελαιώνα Άμφισσας, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση η 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, που λαμβάνει υπόψη της τα νεότερα εδαφοκλιματολογικά δεδομένα και προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή συνολικά της περιοχής στην κλιματική αλλαγή».

Έπειτα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θανάσης Πετρογιάννης, σημειώνει τα ακόλουθα:

 1. Ποια είναι η συνολική έκταση, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, η οποία και θα κάλυπτε το έργο άρδευσης του Ελαιώνα με ευθύνη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου από τον εργολάβο;

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδος μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής ακαθαρίστου εκτάσεως 34.810 στρ. (καθαρής 30.960στρ.).

 1. Έχουν εξαιρεθεί περιοχές και ποιες από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του εργολάβου;

Με το υπ’ αριθμ. 82 / 07.02.2023 έγγραφο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, γίνονται αποδεκτές οι απόψεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. / Δ.ΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (υπ’ αριθμ. 1021/18.01.23 έγγραφό της), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, προτείνεται η κατάργηση της υδροληψίας Υ-Α1 και κατ΄επέκταση να μην αρδευτεί η περιοχή βόρεια & ανάντι της πόλης της Άμφισσας, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 1.620 στρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαιρεθεί περιοχές από το ΥπΑΑΤρ.

 1. Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο τοπου εργολάβου;

Μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί, με την νέα μεθοδολογία κατασκευής (δηλαδή εντός ιδιοκτησιών) λόγω αρχαιολογικών περιορισμών για την προστασία του Δελφικού Τοπίου που επιβλήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα παρακάτω τμήματα του έργου:

1) Πλαστικοί Σωλήνες από σκληρό PVC (12,5 και 16atm).

Από το προβλεπόμενο, με την Οριστική Μελέτη, σύνολο των 129.000 μμ αγωγών PVC, έχει ολοκληρωθεί αρδευτικό δίκτυο μήκους 98.310,74 μμ (ήτοι το 76,21 % επί του συνολικού προβλεπόμενου μήκους), συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων 16ατμ (δικλείδες, αντιπληγματικές) και φρεατίων.

2) Χαλυβδοσωλήνες.

Από το προβλεπόμενο, με την Οριστική Μελέτη, σύνολο των 6.000.000 χλγρ αγωγών, έχει ολοκληρωθεί αρδευτικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων βάρους 2.496.975,05 χλγρ, που αντιστοιχεί σε 14.000 μμ περίπου, (ήτοι το 41,61 % επί του συνολικού προβλεπόμενου βάρους), συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων 16ατμ (δικλείδες, αντιπληγματικές) και φρεατίων.

 1. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για την ορθή τεχνικά λειτουργία των αγωγών – συστημάτων, που έως τώρα έχει εγκαταστήσει η εργολήπτρια εταιρεία;

Τηρούνται τα προδιαγραφόμενα από τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

 1. Ποια είναι η πρόταση που προκύπτει από την συνεργασία του Φορέα Χρηματοδότησης, του Φορέα Υλοποίησης της εργολήπτριας εταιρείας και της ΕΥΔΑΠ για το σημείο παροχέτευσης αγωγού από το κανάλι της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή Άμφισσας;

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 8359/28.04.21 & υπ’ αριθμ. 1021/18.01.23, οι υδροληψίες από τον υδαταγωγό του Μόρνου (κανάλι της ΕΥΔΑΠ), είναι οι :

Υ-Α2 (ανάντι της κεφαλής του Σίφωνα Άμφισσας)

και Υ-Χ (διώρυγα Μόρνου, ανάντι του οικισμού Χρισσού).

Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν μπορούμε να απαντήσουμε καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνειδητά ο δήμος Δελφών «κρεμάει» τα έργα

Δεν έχει τέλος η κακοποιητική συμπεριφορά του δήμου Δελφών απέναντι σε έργα που έχουν σχεδ…