Home Δήμος Δελφών 150 ευρώ τo μηνιαίο μίσθωμα και 15% επί των εισιτηρίων
Δήμος Δελφών - 4 Φεβρουαρίου, 2017

150 ευρώ τo μηνιαίο μίσθωμα και 15% επί των εισιτηρίων

Ρεπορτάζ: Έντυπη έκδοση ΩτΦ

 Με μηνιαίο μίσθωμα 150 ευρώ και ποσοστά επί των εισιτηρίων θα δοθεί σε ιδιώτη μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού το ιστορικό Χάνι της Γραβιάς, που αποτελεί βασικό πυλώνα για τους δρόμους του ’21, πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της περιοχής στην επανάσταση του 1821.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή υπήρξε έντονη διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει ο δήμος να λαμβάνει ποσοστό επί των εισιτηρίων και σε τι ύψος πρέπει να κυμαίνεται αυτό. 
 
Ειδικότερα, ο κ. Γιάννης Γεωργίου εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να μπει τέτοιος όρος και χαρακτήρισε λάθος την διεκδίκηση ποσοστού. 
Αμφιβολίες για τον τρόπο που αυτό μπορεί να λειτουργήσει εξέφρασε και η σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Σωσώ Σεγδίτσα. 
Μικρότερο ποσοστό, δεδομένων των συνθηκών ζήτησε ο Αντιδήμαρχος κ. Άρης Αγγελόπουλος. 
Η κ. Έλλη Κοτσάνου χαρακτήρισε λογικό το ποσοστό, που τελικά επικράτησε. 
 
 
Το πλινθόκτιστο κτηριακό συγκρότημα που αποτελεί αντίγραφο του ιστορικού  Χανίου της Γραβιάς, βγαίνει  σε πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 8 Μαρτίου . Είναι η δεύτερη φορά που δημοπρατείται  με το προηγούμενο   μίσθωμα να είχε οριστεί στα 50 ευρώ, ενώ επρόκειτο να γίνει και ένα μεγάλο έργο γενικόταρης ανάπλασης . 
Να υπενθυμίσουμε ότι το Χάνι 
 
κατασκευάστηκε το 1998 σε δημοτικό χώρο έκτασης 3.606 τ.μ. και αφορά κτίσμα 187 τ.μ. (κυρίως κτίσμα 147 τ.μ. , βοηθητικοί εκθεματικοί χώροι 40 τ.μ.). Στον περίβολο χώρο υπάρχει ισόγειο κτήριο 48,45 τ.μ., ως χώρος υποδοχής και εκδοτηρίου εισιτηρίων.
Στο συγκρότημα εγκαταστάθηκε από τον Οκτώβριο του 2016 σύστημα οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες προβολών στο Χάνι προς ενημέρωση των επισκεπτών στην ελληνική και σε 4 ξένες γλώσσες.
 
Το παρελθόν έτος 2016 περατώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του συγκροτήματος και συγκεκριμένα: α) επισκευάστηκε τμήμα της τοιχοποιίας περίφραξης που είχε καταρρεύσει και β) συντηρήθηκε το σύνολο της εξωτερικής τοιχοποιίας των κτιρίων με μονωτικό υλικό.
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ έως 12:00π.μ., ενώπιον της κατά Νόμον αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, στη Γραβιά Φωκίδας (πρώην Δημαρχείο Γραβιάς).
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Αντιδήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε πλειοδότης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με Περιληπτική Διακήρυξη του Αντιδημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 1.800  ευρω  ετησίως, ήτοι 150 ευρω μηνιαίως. 
 
Παρέχεται η δυνατότητα στον μισθωτή να εκδίδει εισιτήρια, στα πλαίσια της μίσθωσης των εγκαταστάσεων του Χανίου, για την επωφελέστερη αξιοποίησή του, υπό τον όρο να αποδίδει ποσοστό 15% επί της αξίας των εισιτηρίων στον εκμισθωτή. Δήμο Δελφών που θα  καταβάλλεται μετά του μηνιαίου μισθώματος εκάστου μισθωτικού μηνός, ώστε να διασφαλιστούν για τον Δήμο Δελφών περαιτέρω έσοδα που προσιδιάζουν στην επισκεψιμότητα, την εμβέλεια και την ιστορική εν γένει αξία του ιστορικού μνημείου του Χανίου της Γραβιάς.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και για δέκα (10 ) έτη, με δικαίωμα παράτασης για άλλα δύο (2) έτη.
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό ως και δύο (2) έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού. Μετά από αυτή την ημερομηνία το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται θετικά σε ποσοστό 75% μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το σκέλος που αφορά τις υποχρεώσεις του μισθωτή 
Το ανωτέρω εκμισθούμενο ακίνητο θα λειτουργεί συστηματικά επί καθημερινής βάσεως (365 ημέρες το χρόνο), σύμφωνα με το αναλυτικό εβδομαδιαίο και ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας το οποίο θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του μισθωτή και του Δήμου Δελφών .
Ρητά δηλώνεται ότι: α) Αποτελεί απαράβατο όρο της μίσθωσης η αδιάλειπτη λειτουργία του συγκροτήματος «Χανίου της Γραβιάς» β) Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας ιστορικών μνημείων και μουσείων.
γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδίδει το κτηριακό συγκρότημα του «Χανίου της Γραβιάς» ελεύθερο προς χρήση από την Τοπική Κοινότητα Γραβιάς για την διοργάνωση της ετήσιας επετείου εορτασμού της ιστορικής μάχης του Χανίου της Γραβιάς της 8ης Μαΐου 1821 μέχρι πέντε (5) ημέρες.
Β. Ο μισθωτής υποχρεούται :
α) Να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, να διατηρεί διαρκώς όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και κάθε κοινόχρηστο χώρο που θα χρησιμοποιείται από αυτόν για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του και να διατηρεί διαρκώς στην κατάσταση που παρέλαβε όλα τα έπιπλα και σκεύη, για τα οποία καθίσταται γενικά υπεύθυνος.
β) Να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τους χώρους του μισθίου από κίνδυνο πυρός (στον οποίο κίνδυνο πυρός να συμπεριλαμβάνεται και ο κίνδυνος πυρός από βραχυκύκλωμα) και να τους διατηρεί ασφαλισμένους καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης για ίσο τουλάχιστον ποσό προς την αξία τους.
 
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αναφέρεται ως δικαιούχος του ασφαλίσματος οεκμισθωτής Δήμος Δελφών όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον παραδοθέντα λειτουργικό εξοπλισμό και ως δικαιούχος ο μισθωτής για αποκατάσταση της ζημιάς της επιχειρήσεώς του, δηλαδή των κινητών πραγμάτων που αυτός έχει συνεισφέρει. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραλείψει την παραπάνω υποχρέωσή, η τήρηση της οποίας θα  αποδεικνύεται με την παράδοση στον εκμισθωτή αντιγράφου του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δικαιούται ο εκμισθωτής να προβεί ο ίδιος για λογαριασμό του μισθωτή στην
ασφάλιση των χώρων του μισθίου κατά των ανωτέρω κινδύνων και να αξιώσει από τον μισθωτή την καταβολή των ασφαλίστρων που για το σκοπό αυτό θα καταβάλει, συν επιπλέον εφάπαξ χρηματικό ποσό ίσο με ένα μηνιαίο μίσθωμα ως αποζημίωση για την ενασχόληση των Υπηρεσιών του λόγω της αμέλειας του μισθωτή.
γ) Να καταβάλει τα αναλογούντα για τον χρησιμοποιούμενο από αυτόν χώρο τέλη
καθαριότητας – φωτισμού ΔΕΗ κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, ύδρευσης – αποχέτευσης, αφού άμεσα (εντός δύο μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης) μεταφέρει όλους τους λογαριασμούς στο όνομά του κ.λ.π.
δ) Να λειτουργεί το μίσθιο με πλήρες ωράριο κάθε μέρα όλο το χρόνο. Μπορεί ο μισθωτής να ζητήσει με αιτιολογημένη αίτηση προς το Δήμο Δελφών τη διακοπή λειτουργίας μόνο μια φορά κατ’ έτος και το πολύ για διάστημα τριών συνεχόμενων (3) ημερών προκειμένου να προβεί σε εργασίες τακτικής συντήρησης.
ε) Να συντηρεί με τις αποδεκτές επιστημονικά μεθόδους και να διατηρεί εν πλήρη
λειτουργία όλες τις υδραυλικές, ηλεκτρικές κλπ εγκαταστάσεις του μισθίου.
Γ. Το μίσθιο εκμισθώνεται με τον υφιστάμενο λειτουργικό εξοπλισμό του όπως αυτός βρεθεί και καταγραφεί κατά την ημέρα παράδοσης του. Ο εξοπλισμός αυτός μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης με οποιονδήποτε τρόπο θα παραμείνει στην αποκλειστική ιδιοκτησία και διάθεση του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικά του έξοδα και επιμέλεια για την καλή και τακτική συντήρηση του άνω εξοπλισμού και να ενημερώνει εγγράφως το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία) για κάθε πρόβλημα ή φθορά που παρουσιάζεται.
Δ. Ο μισθωτής υποχρεούται: α) Στην ανάληψη δράσεων με δικά του έξοδα που αφορούν στην ανάδειξη και προβολή του μισθίου με τη δημιουργία ιστοσελίδας και εντύπων, καθώς και ηλεκτρονικού υλικού, πάντα όμως σε συνεργασία με τον Δήμο Δελφών, β) Να συμμετέχει σε προγράμματα που οργανώνει ο Δήμος και αφορούν τον πολιτιστικό ή σχολικό τουρισμό της περιοχής του Δήμου και να λαμβάνει ειδική μέριμνα για να ανταποκρίνεται στα αιτήματα επισκέψεων των σχολείων ή άλλων οργανωμένων ομάδων επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ε. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τα όρια του και εν γένει όλους τους χώρους του μισθίου, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, ευθυνόμενος άλλως σε αποζημίωση.
ΣΤ. Ο εκμισθωτής Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας σ΄ αυτό, ούτε για τις λειτουργικές ή επιχειρηματικές δυνατότητες αυτού, τα οποία έχει μελετήσει εκ των προτέρων και γνωρίζει καλά ο μισθωτής, συνεπώς για κανέναν τέτοιο λόγο δεν υποχρεούται ο Δήμος στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε και στην λύση της μίσθωσης. Ο Δήμος σε καμία δεν υπόκειται ευθύνη για τυχόν απαιτούμενες επισκευές του μισθίου, έστω και αναγκαίες ή από ανωτέρω βία προερχόμενες, όλες δε οι τυχόν απαιτηθησόμενες επισκευές και συντηρήσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή, αφού τηρήσει
την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.
Θ. Ο τελικός ανάδοχος – μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών προβλεπομένων νομίμων αδειών λειτουργίας. Σε περίπτωση τυχόν λειτουργίας χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή σε περίπτωση τελικής αδυναμίας εκδόσεως αυτών, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Δήμος έναντι του τελικού αναδόχου-μισθωτή και κάθε τρίτου που μπορεί να εγείρει την οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα από την άνευ αδείας λειτουργία των ανωτέρω χωρών μισθίου, αποκλειομένης της επιστροφής, μείωσης ή του συμψηφισμού τυχόν απαιτούμενων στην περίπτωση αυτή εξόδων με το καταβλητέο εκ μέρους του μισθωτή οφειλόμενο μίσθωμα, όπως τούτο θα διαμορφωθεί μετά την κατακύρωση των σχετικών πρακτικών και την τελική ανάδειξη του αναδόχου-μισθωτή.
Ο μισθωτής απαγορεύεται να προβαίνει από μόνος του σε οποιαδήποτε μετατροπή των χώρων του συγκροτήματος ή του περιβάλλοντος χώρου, σε κατασκευές βοηθητικών χώρων ή σε παρέμβαση στο κτήριο ή στον περιβάλλοντα χώρο. Για οποιαδήποτε επέμβαση στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, θα πρέπει να προηγείται έγγραφη αίτηση στο Δήμο που να αιτιολογεί τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να αλλοιώνουν την ιστορική φυσιογνωμία του κτιρίου, για τις οποίες υπεύθυνη για έγκριση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών η οποία και θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών για εγκεκριμένες από την Δ.Τ.Υ εργασίες, αυτές δεν θα συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα μισθώματα. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση που ο μισθωτής χρηματοδοτηθεί από οποιοδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την επισκευή του μισθίου.
 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ποια είναι η σημασία της απολύμανσης στις πόλεις και πώς βελτιώνει την ζωή των πολιτών

Η απολύμανση είναι η διαδικασία εξόντωσης ή αδρανοποίησης παθογόνων μικροοργανισμών και μι…