Home Εικόνες Αρχικής Συνεργάτη για συμπίεση και μεταφορά φυσικού αερίου ψάχνει η ΔΕΔΑ

Συνεργάτη για συμπίεση και μεταφορά φυσικού αερίου ψάχνει η ΔΕΔΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ «ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ή «ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ»ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΑ»

 

 

Αριθμός Διακήρυξης :709/2022

Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

 1. Αναθέτων Φορέας: Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ), Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ.11527, Αθήνα, Τηλ: 216 2000413, κωδικός NUTS: EL303, URL: deda.gr, email:[email protected] Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Αυγουστίνος Σγουράκης (Τηλ. 2162000413, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]).
 2. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΔΑ (www.deda.gr).
 3. Τύπος Αναθέτοντα Φορέα και δραστηριότητα: Ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α’/2005) όπως ισχύει. Η κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου.
 4. Τόπος παροχής Υπηρεσιών: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΑ.
 5. Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
 6. Αντικείμενο Σύμβασης:
 7. Αντικεί μενο της σύμβασης εί ναι η παροχή υπηρεσιών συμπιίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερί ου με μέ σα μεταφοράς για τις ανάγκες τροφοδοσιίας των πό λεων Ορεστιάδας,

Βέ ροιας, Γιαννιτσών, Καρπενησιίου, Άμφισσας, και Γρεβενών (ΕL511, ΕL521, ΕL524, ΕL531, ΕL643 και ΕL645) σύ μφωνα με τον κάτωθι πί νακα:

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

MWh

ΜΗΝΕΣΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ0-12

ΜΗΝΕΣ

13-24

ΜΗΝΕΣ

25-36

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
 

 

1

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 

 

36

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 500

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ

150

 

 

29.820

 

 

47.938

 

 

42.523

 

 

120.281

2ΒΕΡΟΙΑ36ΕΩΣ 15014.45325.05323.72963.235

 

3ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ36ΕΩΣ 15011.70219.52117.03048.253
5ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ36ΕΩΣ 1507.90910.5958.67227.176
4ΑΜΦΙΣΣΑ36ΕΩΣ 2008.91310.7689.41629.097
6ΓΡΕΒΕΝΑ36ΕΩΣ 15019.18827.90224.99872.088
 ΣΥΝΟΛΟ360.130

 

Οι μέγιστες ωριαίες καταναλώσεις που απαιτείται να καλύπτονται είναι:

για την πόλη της Ορεστιάδας: 2.500 Νm3/h για την πόλη της Βέροιας: 2.500 Νm3/h

για την πόλη των Γιαννιτσών: 2.500 Νm3/h για την πόλη του Καρπενησίου: 2.500 Νm3/h για την πόλη της Άμφισσας: 1.500 Νm3/h και για την πόλη των Γρεβενών: 2.500 Νm3/h

 1. Προϋπολογισμός: 818.353,50€ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 3. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Τριάντα έξι (36) μήνες.
 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συμπίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου φυσικού αερίου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 1. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα Άρθρα 2.2.4 – 2.2.7της Διακήρυξης. α) Καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια

γ) Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας

δ) Απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

 1. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
 2. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 4. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 24η/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
 5. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 12

μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. Όροι  για    την    αποσφράγιση    των     προσφορών:    Ηλεκτρονική    Αποσφράγιση    του    (υπό)φακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον Αναθέτοντα Φορέα.

 

 1. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική
 2. Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
 4. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Διακήρυξης.
 5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις

19/07/2022.

 1. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
 2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 000,00€.
 3. Προκαταβολή: δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ

 

MARIO S

Digitally signed by MARIOS TSAKAS

TSAKAS

Date: 2022.07.25

 

16:36:18

+03’00’

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…