Home Uncategorized Στην «Κάμινο» οι Ρομά – Ολική κυβίστηση του Δημάρχου

Στην «Κάμινο» οι Ρομά – Ολική κυβίστηση του Δημάρχου

Τέλος εποχής και τέλος στο λαϊκισμό βάζει η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Πρόδρομου Πύρρου προς το δήμο Δελφών, καθώς του ξεκαθάρισε ότι έχει νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο για τη μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ στη θέση «Κάμινος».

Εμβρόντητα έμειναν τα μέλη της Επιτροπής ακούγοντας το Δήμαρχο Δελφών κ.Παναγιώτη Ταγκαλή να τους ανακοινώνει ότι οι Ρομά που είναι παράνομα εγκατεστημένοι στο ΒΙΟΠΑ θα μετακινηθούν στην ΚΑΜΙΝΟ!
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Δημάρχου προκάλεσε την αντίδραση του κ. Βασίλη Αυγερινού, προέδρου του Επιμελητηρίου Φωκίδας, ο οποίος και τόνισε ότι «η απόφαση αυτή εφτά χρόνια πίσω, στην εποχή του Θανάση Παναγιωτόπουλου που αντιμετωπίζατε με λαϊκισμό».
Ο κ. Ταγκαλής επεσήμανε ωστόσο, ότι λόγω Δελφικού Τοπίου, μπορεί να προσβληθεί η ΚΥΑ. Τόνισε δε, ότι έχουν εκδοθεί πρόστιμα αυθεραίτων για τον καταυλισμό του ΒΙΟΠΑ, ενώ ο κ. Αυγερινός διερωτήθηκε ποιος θα «πληρώσει» τα πρόστιμα, δεδομένου ότι το οικόπεδο ανήκει στην ΙΜΕΡΥΣ και έχει μεταβιβαστεί στο δήμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως εύστοχα είχαμε γράψει πρόσφατα, δεν υπάρχει άλλη λύση για την άμεση μετεγκατάσταση της κοινότητας των Ρομά, αφού όποιος άλλος χώρος και να υποδειχθεί ως «κατάλληλος» θα χρειαστεί δεκαετίες μέχρι να αδειοδοτηθεί.
Ωστόσο αξίζει να μεταφέρουμε την άποψη μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο δήμαρχος αναγκάστηκε να συμφωνήσει, ενώ φάνηκε απρόθυμος για την άμεση μετεγκατάσταση τους. Μάλιστα όπως μας διευκρίνισε ο κ. Μυταράς ο κ. Ταγκαλής αναφέρθηκε στην επέκταση του σχεδίου πόλης της Άμφισσας διερωτώμενος μήπως αξίζει να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Θα πρέπει να πούμε όμως ότι η απόφαση μετεγκατάστασης των Ρομά στην Κάμινο ελήφθει ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής.

Η απάντηση του ΓΓ

Στην απάντησή του ο ΓΓ κ.Πύρρος αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και σε συνέχεια των διαμειφθέντων στην από 04.03.2024 επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Δήμο Δελφών, σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά:
1. Όπως ειπώθηκε και κατά την ανωτέρω συνάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα μίας περιοχής για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικής κοινωνικής ομάδας, όπως ορίζει το άρθ. 159 του ν. 4483/2017, αρμόδια για να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, η οποία συνεπικουρείται από τεχνική ομάδα υποστήριξης. Η εν λόγω Επιτροπή εξετάζει ένα σύνολο υποβληθέντων από τον ενδιαφερόμενο Δήμο δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις για την προσωρινή μετεγκατάσταση (επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας, κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), και προϋποθέτει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στο άρθρο 159. Ως εκ τούτου, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν δύναται όπως εκφέρει σχετική γνωμοδότηση, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της, και αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Μετεγκαταστάσεων, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες των καθ’ ύλην συναρμόδιων υπουργείων και εισηγούνται από κοινού περί της καταλληλότητας ή μη κάποιας περιοχής.
2. Δεδομένης της δημοσίευσης της κ.υ.α. υπ΄αρίθμ. 18987/124/10.04.2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1276), η οποία έχει δημοσιευτεί και ισχύει, η έκταση προς την προσωρινή μετεγκατάσταση στη θέση «Κάμινος» έχει εγκριθεί προς την προσωρινή μετεγκατάσταση του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά. Σημειώνεται, ωστόσο ότι καθώς η παρ. 2ατου άρθρου 159 επισημαίνει ελάχιστη απόσταση 500m από ζώνες προστασίας, η εν λόγω κ.υ.α. δύναται να προσβληθεί και εξεταστεί από αρμόδιο δικαστήριο ως προς την νομιμότητα αυτής, εφόσον υπάρξει σχετική έγκληση.
3. «Άμεση μετακίνηση» πληθυσμού δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, εάν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η διαβούλευση των κοινωνικών υπηρεσιών κάθε δήμου με την κοινότητα Ρομά ώστε να επεξηγηθεί η αναγκαιότητα, ο σκοπός και τα οφέλη της προσωρινής μετεγκατάστασης και εντέλει να διασφαλιστεί η συναίνεση του πληθυσμού, είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχία της διαδικασίας. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα στη στέγαση κατοχυρώνεται στο άρθρ. 21, παρ. 4 του Συντάγματος. Η δε Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (200/C 364/01) αναγνωρίζει μία σειρά από ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για τους ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους, ενσωματώνοντάς τα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, μεταξύ αυτών και το δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας. Επιπρόσθετα, το άρθρ. 31 του Αναθ. Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το ν. 4359/2016, ορίζει ότι οι χώρες μέλη του Χάρτη είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν το δικαίωμα στη στέγαση, με την προώθηση σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, την πρόληψη με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων και την εξασφάλιση προσιτών τιμών στέγης στα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, απώτερος σκοπός της οποίας είναι η κοινωνική ένταξη του ωφελούμενου πληθυσμού, προβλέπεται στο άρθ. 159 του ν. 4483/2017 και στην κ.υ.α. υπ’ αρίθμ. οικ. ΡΟ64/12.02.2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 412). Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλονται συνημμένα οδηγός εφαρμογής και υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης που πρέπει να συνοδεύει το αίτημα κάθε δήμου για προσωρινή μετεγκατάσταση.
4. Το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο δεν ορίζει ρητά μέγιστη χιλιομετρική απόσταση από τον αστικό ιστό για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο σκοπός είναι η κοινωνική ένταξη του πληθυσμού, συνάγεται ότι πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, την εκπαίδευση, τις διοικητικές υπηρεσίες, την ιατροφαρμακευτική φροντίδα κ.ο.κ..
5. α. Η δυνατότητα επιμερισμού των ωφελούμενων οικογενειών εμπίπτει στο πλαίσιο σχεδιασμού του εκάστοτε δήμου και απαιτείται να διασφαλίζει την κοινωνική συναίνεση τόσο του ωφελούμενου πληθυσμού όσο και του υπόλοιπου κοινωνικού ιστού, στο πλαίσιο του αρ. 159 του Ν. 4483/2017 και των διατάξεων αυτού. Αναφορικά με την χρηματοδότηση δράσεων, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί τα ακόλουθα βασικά προγράμματα στο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών στέγασης, τα οποία αφορούν στο γενικό πληθυσμό και όχι στοχευμένα σε Ρομά, οι οποίοι προφανώς είναι δικαιούχοι αυτών.

Επίδομα Στέγασης

Ως ενισχυτική παρέμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της στεγαστικής επισφάλειας νοικοκυριών χαμηλού η μεσαίου εισοδήματος που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, υλοποιείται το πρόγραμμα του Επιδόματος Στέγασης. Το επίδομα παρέχει 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας και έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 396 εκατ. ευρώ από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.
Η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα γίνεται από τους πολίτες απευθείας με κωδικούς taxis είτε διαμέσου των αρμοδίων υπηρεσιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Συναρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) και ο ΟΠΕΚΑ.

Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Με το ν. 5006/2022 (239 Α΄) θεσπίστηκε το πρόγραμμα Κάλυψη, με το οποίο επιδιώκεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος διαμερισμάτων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Στόχος του προγράμματος είναι η διάθεση τουλάχιστον 1.000 ιδιωτικών κατοικιών ως κοινωνικές κατοικίες σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιόκτητη πρώτη κατοικία. Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια με προτεραιότητα μεταξύ άλλων στις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα τριών ετών και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου απαιτείται. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 21,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το Υπουργείο συμπράττει για την υλοποίηση του προγράμματος με τους Δήμους ή συμπράξεις Δήμων μέσω προγραμματικής σύμβασης. Οι Δήμοι μπορούν να συνεργάζονται και με νομικά τους πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α., για τη σύμπραξη στο Πρόγραμμα.
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος συνυπογράφει την προγραμματική σύμβαση έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος και πραγματοποιεί την καταβολή της χρηματοδότησης προς τους συμβαλλόμενους φορείς.

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» υλοποιείται από το 2018 με Διαχειριστική Αρχή τον ΟΠΕΚΑ και στοχεύει στην παροχή στέγης, κοινωνικής στήριξης και εργασιακής επανένταξης αστέγων.
Με το άρθρο 15 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235 Α΄) το πρόγραμμα απέκτησε χαρακτήρα μόνιμης δημόσιας πολιτικής, καθώς προβλέπεται η ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε εφαρμογή της διάταξης νόμου, εκδόθηκε η αριθ. Δ13οικ./42815/24-6-2021
Κ.Υ.Α. (Β΄2788) και η αριθ. Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 23 Σχέδια. Στο πρόγραμμα εντάσσονται 600 νοικοκυριά, με τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 800 άτομα. Εντός του έτους 2024 αναμένεται να προκηρυχθεί εκ νέου το πρόγραμμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς των δήμων.
5. β. Δεδομένου του σχεδιασμού του δήμου προς την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού Ρομά, και του επιμερισμού των οικογενειών, η ανάπτυξη οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης και σύνοδων υποδομών απαιτείται να προβλέπονται εντός του σχεδιασμού και να αποτυπώνονται στο σχετικό προϋπολογισμό. Προς την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφορικά με τον ορθολογικό και διεξοδικό σχεδιασμό των προς υλοποίηση δράσεων που εμπίπτουν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσωρινών μετεγκαταστάσεων, σας ενημερώνουμε για την ανοικτή πρόσκληση προς υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση για την «Προσωρινή Μετεγκατάσταση, Ανάπτυξη, Αντικατάσταση ή/και Επέκταση Δικτύων Υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (Ρομά)», στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΔΓ46ΜΤΛ6-6Ρ9 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών»), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 15.000.000, για τις δράσεις:
a) Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης (ως 3.500.000,00€ ανά αίτημα): Πρόκειται για κατάλληλα οργανωμένους χώρους που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα. Οι παρεμβάσεις αφορούν και στην παραχώρηση χρήσης οικίσκων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των ωφελούμενων με την έγγραφη συναίνεσή τους και με ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης. Οι Οργανωμένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης οργανώνονται ως ενιαίο σύμπλεγμα κοινωνικών οικιστικών μονάδων με τις απαιτούμενες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, τις απαιτούμενες υποδομές (αποχέτευσης, ύδρευσης, οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.), καθώς και άλλων τυχόν υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την υγιεινή και ασφαλή διαβίωση.
b) Ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και επέκταση δικτύων υποδομής για τη Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης (ως 1.750.000,00€ ανά αίτημα): Η δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και βελτίωση δικτύων υποδομής (π.χ. δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, ΗΜ δίκτυα, συγκοινωνιακό δίκτυο, κ.ο.κ.) με σκοπό τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά στις θέσεις που διαβιεί. Σε περίπτωση που η προσωρινή μετεγκατάσταση δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιμου και κατάλληλου χώρου, εγκαθίστανται στους οικισμούς προσωρινές ή κινητές μονάδες υγιεινής και ατομικής καθαριότητας με κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδομές πλύσης ιματισμού, είτε εντός της υφιστάμενης περιοχής εγκατάστασης αυτών είτε σε γειτονική δημόσια, δημοτική ή ιδιωτική έκταση. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας των οικισμών αναπτύσσονται, βελτιώνονται, αντικαθίστανται. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναφέρεται σε υφιστάμενους οικισμούς σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν εγερθεί νομικές ενστάσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
6. Βλ. απάντηση στο ερώτημα 2.
7. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πυλώνα ΙΙ για την απασχόληση, της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (Ε.Σ.Κ.Ε. Ρομά), έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) τα εξής προγράμματα:
i) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά – Π. Ε. Π. 2014-2020. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Δ.ΥΠ.Α. και αντικείμενό του η επιχορήγηση 100 Ρομά με 14.800€ για λειτουργία ατομικής επιχείρησης για 12 μήνες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 8 περιφέρειες, μέσα στις οποίες είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (οι λοιπές: Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ηπείρου) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 5.869.000€. Εντός του 2024 θα υλοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος στην Αττική, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
ii) Έργο «Κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων: Ρομά (SUB1 – Social Reintegration of the Most Vulnerable Groups) (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190237), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Απόφαση ένταξης ΑΔΑ: 6ΗΔΗΗ-ΡΟΖ), με προϋπολογισμό ύψους 2.910.225€.
Φορέας υλοποίησης είναι η Δ.ΥΠ.Α. και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση 145 ωρών και 6 μήνες και η επιδοτούμενη απασχόληση για 3 κύκλους των 159 ατόμων, με εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση γνώσης σε τεχνικά επαγγέλματα, όπως βοηθός περιποίησης νυχιών, βοηθός ράπτη/ιας ενδυμάτων, υπάλληλος εστίασης (σερβιτόροι), καθαριστής/τρια οχημάτων, συντηρητής/τρια χώρων πρασίνου.
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 477 ωφελούμενους νέους Ρομά (άνω των 15 ετών) και αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αξιοποίηση και τυχόν επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά όπως έχει υποβληθεί από το Δήμο σας στην υπηρεσία μας και έχει παραληφθεί με το υπ. αρ. πρωτ. 1952/23.12.2022 έγγραφο, ώστε να καταστεί εφικτή η σταδιακή ένταξη μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης την εν λόγω ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Ειδικότερα, προτείνεται πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες πολιτικές η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΚΤ+ όπως προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2027, ειδικός στόχος: ESO4.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Οι κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται είναι οι εξής:
• Ολοκληρωμένα προγράμματα για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινότητα [Δράσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, στεγαστικής αρωγής] • Λοιπές δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (Ομάδες Βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης),
• Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας/ εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις
• Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων (Capacity building) για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη για Ρομά
• ΝΕΕ για απασχόληση και αυτοαπασχόληση για Ρομά
• Δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών Ρομά, με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Η πρόσκληση

Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της επιτροπής αναφέρονταν τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση και συζήτηση επί του απαντητικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, σχετικά με ερωτήσεις που αποστείλαμε με το αριθμ. πρωτ. 7193/0404.2024 έγγραφό μας.
2. Κατάθεση νέων προτάσεων – ερωτημάτων που προέκυψαν με το αριθμ. 28146/12.04.2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας (αριθμ. πρωτ. Δήμου Δελφών 7883/15.04./2024).
3. Συζήτηση επί λοιπών θεμάτων.

Τα ερωτήματα

Υπενθυμίζουμε τα ερωτήματα που είχε διατυπώσει ο δήμος προς το ΓΓ κ. Πύρρο:
1. Προτάθηκε από μέλος της επιτροπής η μετεγκατάσταση σε νέα τοποθεσία, στη θέση «Σφαγεία», η οποία προβλέπεται στο Γ.Π.Σ. της Άμφισσας ως χώρος Σφαγείων (ΦΕΚ 490/31.12.2013 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών θεμάτων) και στην οποία σήμερα ευρίσκεται ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας του καταφυγίου των αδέσποτων του Δ.Δελφών. Σας επισυνάπτουμε απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες και παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το αν πληροί τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία περίπου 180 Ρομά.
2. Ο καταυλισμός στη θέση «Κάμινος» προβλέπεται στο Γ.Π.Σ. της Άμφισσας ως χώρος εγκατάστασης Κοινωνικών ομάδων (ΦΕΚ 490/31.12.2013 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών θεμάτων) και έχει εξαιρεθεί ως χώρος εγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων Ρομά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Με δεδομένο το αρθρο 159 παρ. 2ατου Νόμου 4483/2017 ο οποίος απαγορεύει μετεγκατάσταση εντός των ζωνών προστασίας Αρχαιολογικών χώρων και σε απόσταση 500m από αυτούς, καθώς επίσης και με δεδομένο το ότι η θέση αυτή ευρίσκεται εντός των ζωνών προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν είναι νόμιμη η θέση αυτή.
3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη μετακίνηση του καταυλισμού στη θέση «Κάμινος» (νόμιμα χωροθετημένος χώρος) από τη θέση «ΒΙΟΠΑ» (παράνομη κατάληψη ιδιωτικού χώρου επί του Εθνικού οδικού δικτύου με ιστορικό θανατηφόρων τροχαίων με θύμα ανήλικο Ρομά, ξυλοδαρμούς σε διερχόμενους οδηγούς, φθορές σε διερχόμενα οχήματα); Πρέπει ο καταυλισμός να μετακινηθεί άμεσα στη θέση «Κάμινος», που είναι νόμιμα χωροθετημένος χώρος, με την συναίνεσή τους λόγω αποδεδειγμένης επικινδυνότητας και αν δεν συναινέσουν να τους επιβληθούν πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές και κατεδάφιση αυθαιρέτων;
Μεγαλύτερη βαρύτητα ποια απόφαση έχει, η αποδεδειγμένη επικινδυνότητα στο εθνικό οδικό δίκτυο ή η συναίνεση των Ρομά για μετεγκατάσταση;
4. Ποια είναι η μέγιστη χιλιομετρική απόσταση από αστικό ιστό για τη προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων Ρομά; Η θέση αυτή πρέπει να έχει οπτική εικόνα του πλησιέστερου Αστικού Ιστού; Βάσει ποιας νομοθεσίας ή προβλέψεων προκύπτουν αυτά;
5.α. Μπορεί να γίνει διασπορά των οικογενειών που διαβιούν στους καταυλισμούς των Ρομά στις κοινότητες του Δ.Δελφών; Ποιες οι προϋποθέσεις των κοινοτήτων αυτών (χρειάζεται κοινωνική συναίνεση; συχνή συγκοινωνία ; απόσταση από υπηρεσίες και αγαθά; κλπ ); Μπορεί να διασυνδεθεί η διασπορά με την εξασφάλιση απασχόλησης σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ;
5.β. Θα μπορούσε να χρηματοδοτηθούν έργα διευθέτησης χώρων σε δημοτική περιουσία του Δήμου Δελφών ανά τις Δημοτικές ενότητες ώστε να φιλοξενηθεί ο πληθυσμός;
6. Στο Γ.Π.Σ. της Άμφισσας (ΦΕΚ 490/31.12.2013 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών θεμάτων) και στη σελ. 6069 αναφέρεται: …’Π.2.4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας επιτρέπονται επίσης και οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις γης: • Καταυλισμός αθιγγάνων,…’ Με αυτό ως δεδομένο είναι επιτρεπτή η προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ζωνών προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών;
7.Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου σας μπορεί να υποχρεώσει την υπηρεσία απασχόλησης ΔΥΠΑ να δημιουργήσει πρόγραμμα απασχόλησης για Ρομά στον Δήμο Δελφών;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Τι είναι το περίφημο Ασιατικό Handicap και γιατί πρέπει να το γνωρίζετε ενόψει Euro 2024

Καθώς μετράμε τις εβδομάδες και τις ημέρες για την έναρξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδ…