Home Πολιτικά - Φωκίδα Πως θα «καταπιεί» τις Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις
Πολιτικά - Φωκίδα - 24 Μαρτίου, 2021

Πως θα «καταπιεί» τις Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις

 Αποφασισμένος είναι ο περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός να προχωρήσει στην ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο οποίος σε δεύτερο στάδιο θα απορροφήσει τις τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες που ήδη λειτουργούν στη Στερεά Ελλάδα, μεταξύ των οποίων την ΑΝ.ΦΩ..

 Μάλιστα, απέστειλε επιστολή στην ΠΕΔ με την οποία ζητεί τη συμμετοχή της, ενώ επισημαίνει και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Να σημειώσουμε ότι το Περιφερειακό συμβούλιο έχει εγκρίνει από τον Ιανουάριο την ίδρυση και λειτουργία του νέου Οργανισμού!

 

 Οι νέοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί

 Οι νέοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4674/2020. Προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ, που θα είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού με τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών.

Σκοπός η υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, με επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ενώσεών τους (Σύνδεσμοι, ΠΕΔ,ΚΕΔΕ,ΕΝΠΕ κλπ).

Η επιλογή αυτή του νομοθέτη σαφώς αντιδιαστέλλει τα νέα νομικά πρόσωπα από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ και, έχουν περιορισμένο σκοπό σύστασης και αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί του νέου νόμου:

α) μπορούν να είναι ενδιάμεσοι φορείς και να ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, με τη συγκρότηση «ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης»,

β) μπορούν να συμμετέχουν σε Προγραμματικές Συμβάσεις με όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,

γ) μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ,

δ) μπορούν να ασκούν δραστηριότητες στον τομέα ενέργειας , αξιοποίησης βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας και φυσικών πόρων ή περιοχών εγκαταστάσεων τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

ε) μπορούν να προτείνουν και να υλοποιούν ΟΧΕ κ.α..

 

Επιπρόσθετα, στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς τοποθετείται διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, και έτσι δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα συγκρότησης ολοκληρωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία όχι απλά ωριμάζει, αλλά μπορεί και να εκτελεί έργα σε περίπτωση αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΑ. Κατά το προηγούμενο καθεστώς, ουσιαστικά οι αναπτυξιακές εταιρείες δε νομιμοποιούνταν να ωριμάσουν έργα.

Στο μετοχικό κεφάλαιο των νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσμων Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%).

Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες και οι δήμοι με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, μπορούν να συστήσουν μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Η επιστολή Σπανού

 

Με επιστολή του ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός στην ΠΕΔ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει στον Οργανισμό, αλλά και πως η νέα δομή θα απορροφήσει τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας, που σήμερα είναι τρεις συνολικά.

Στην επιστολή που απέστειλε στην ΠΕΔ, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο νόμος ορίζει ότι μέχρι 30/4/2021 οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενώσεις τους και οι Περιφέρειες μπορούν να αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών των Συμβουλίων τους τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού ή την προσαρμογή των υφιστάμενων ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του νόμου (τη μετατροπή τους δηλαδή σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς) ή τη συμμετοχή τους σε νέους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Διευκρινίζεται ότι μέχρι 30/4/2021 θα πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση νέου οργανισμού και όχι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασής του.

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν ήδη τρεις Αναπτυξιακές Ανώνυμες εταιρείες, πρώην Νομαρχιακές, στη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Φωκίδα, στις οποίες συμμετέχουν ως μέτοχοι, δήμοι, αλλά και ιδιώτες και ιδιωτικοί φορείς.  Μέτοχοι δηλαδή που δε μπορούν να συμμετέχουν στους νέους αναπτυξιακούς οργανισμούς ΟΤΑ, έτι δε περισσότερο σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ, όπως θεωρούμε ότι προσιδιάζει στις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό και για λόγους ανάγκης ταχείας οργάνωσης και λειτουργίας του νέου αυτού αναπτυξιακού εργαλείου ο σχεδιασμός μας προβλέπει σαν πρώτο βήμα τη δημιουργία άμεσα και μέσα στους χρόνους που έχει ορίσει το υπουργείο ενός νέου αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας ΑΟΠ Στερεάς Ελλάδας που θα μπορέσει να ιδρυθεί – οργανωθεί και να λειτουργήσει άμεσα.

Στη συνέχεια και αφού διασφαλιστεί η απόκτηση των μετοχών των ιδιωτών και των φορέων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ΑΟ ΟΤΑ (το ποσοστό συμμετοχής πρέπει στην τελική σύνθεση να είναι μικρότερου του 3%) θα καταστεί δυνατό να προχωρήσουμε σε συγχώνευση με απορρόφηση των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιρειών στον Α.Ο., ώστε να αποτελέσουν από κοινού ένα εύρωστο αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας και των δήμων της».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Αποκαλυπτικό το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Αποκαλυπτικό το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιο λάθος η νέα μελέτη από την παλιά! -Το…