Home Δήμος Δελφών Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου Δελφών
Δήμος Δελφών - 4 Σεπτεμβρίου, 2019

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου Δελφών

 Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, με θητεία από 03/09/2019 μέχρι 31/12/2020:

Τον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Μανανά

α. Με αρμοδιότητες την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς και ειδικότερα:

1. Την παρακολούθηση λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

2.Την χορήγηση των αδειών του προσωπικού της Δημοτικής Ενότητας.

3.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας.

4.Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

5.Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πάσης φύσεως αδειών, διαταγών κίνησης οχημάτων και κάθε είδους  διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες και αφορούν  τη Δημοτική Ενότητα.

6.Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7.Την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.

8.Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

9.Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της δημοτικής ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

10.Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων αυτής.

11.Την παρακολούθηση της αποκομιδής των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, του πρασίνου, του δημοτικού φωτισμού και κάθε άλλου έργου, εργασίας ή υπηρεσίας που εκτελείται στη Δημοτική Ενότητα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τη παρούσα απόφαση.

12.Την ευθύνη για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων της δημοτικής ενότητας για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

β. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα εμπορίου επιχειρήσεων και απασχόλησης, όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου.

 

Την Δημοτική Σύμβουλο Αικατερίνη – Ευγενία Καλυβιώτη

α. Σε θέματα Δημόσιας Υγείας  και ειδικότερα:

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

2. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

3. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.

4. Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα

5. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

6.Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

7. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

(β) Μεριμνά για την υλοποίηση:

ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.

ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.

ιιι) Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) εισηγείται την έκδοση τοπικών υγειονομικεών διατάξεων και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Κατσικούλη με αρμοδιότητα την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας, δια βίου Μάθησης και ειδικότερα:

Αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού και λειτουργίας δημοτικών δομών πολιτισμού

1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχο- λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π.

(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(γ) Οργανώνει τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και παρακολουθεί όλα τα σχετικά με αυτές θέματα. Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση πόλεις του εξωτερικού.

(δ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

(ε) Αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.

(στ) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

(ζ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

2. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

3. Εισηγείται την  ίδρυση, και έχει την εποπτεία των βιβλιοθηκών, των ωδείων, των φιλαρμονικών, των σχολών μπαλέτου, των εικαστικών εργαστηρίων κ.α.

4. Εισηγείται την ίδρυση, και έχει την εποπτεία των μουσείων, πινακοθηκών και αντίστοιχων χώρων του Δήμου Δελφών.

5. Τη λειτουργία ελευθέρων εργαστηρίων και σπουδαστηρίων και στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό.

5. Η επέμβαση για τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση κάθε είδους έργων λαϊκής τέχνης και κάθε άλλου Έργου του Ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού.

6. Τη δημιουργία ομάδων Εργασίας με τη συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αισθητική διαμόρφωση δημοτικών χώρων που θα δίνονται ακόμα και με αρχιτεκτονικούς διαγω- νισμούς.

7. Τη πραγματοποίηση εκθέσεων ζωγραφικής.

8.Τη διάδοση της ζωγραφικής, γλυπτικής, λαϊκών τεχνών, εφαρμογών, κατασκευών κ.λπ. με διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και σλάιντς και άλλες εκδηλώσεις που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εικαστική παιδεία των συμπολιτών μας παράλληλα δε θα συντελούν στο να δίδονται ερεθίσματα για προβληματισμό στο πνεύμα της φιλίας και της κοινωνικής προόδου.

9. Τη δημιουργία μονίμων εκθέσεων έργων σημαντικών Ελλήνων Ζωγράφων, προεξάρχοντος του κορυφαίου Φωκέα Ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά και συλλογών (συλλογή Ιωαννίδη κ.λπ.).

10. Τη δημιουργία εκθέσεων αναδρομικών, τιμητικών ομάδων κ.λπ. διαφόρων δημιουργών.

 

Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού

1. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

2. Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τον ΕΟΤ όλους τους σχε- τικούς κρατικούς και μη φορείς και με κάθε εμπλεκόμενο φορέα στην Ελλάδα και Διεθνώς.

4. Έχει την εποπτεία και έγκριση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα διατίθεται από τα γραφεία (σημεία τουριστικής πληροφόρησης) καθώς και εκείνου που θα προωθείται στο διαδίκτυο, κάθε άλλο σημείο πληροφόρησης και κάθε τύπου ΜΜΕ.

5. Προωθεί την εκπαίδευση και την έρευνα, ως και την ευαισθητοποίηση δημοτών, φορέων και επαγγελματιών, με την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο.

6. Συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων όπως τον Ε.Ο.Τ. στον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

 

Αρμοδιότητες σε θέματα τουριστικής προβολής

1. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Ο δημοτικός συμβουλος Παντελής Σμαράγδης προτείνει : Αφιέρωμα στη Γιώτα Μαρούδα

Αφιέρωμα στη μνήμη της Γιώτας Μαδούρα ζητεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινώ…