Home Δήμος Δελφών Το ψήφισμα του Δ.Δελφών και ο επικήδειος λόγος του δημάρχου κ.Φουσέκη, για τον Δημ.Χριστοδούλου.
Δήμος Δελφών - 6 Ιουλίου, 2013

Το ψήφισμα του Δ.Δελφών και ο επικήδειος λόγος του δημάρχου κ.Φουσέκη, για τον Δημ.Χριστοδούλου.

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ.  13/28.06.2013 πρακτικό  κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών.

 
Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.00΄  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 18773/27.06.2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση του προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, που δημοσιεύτηκε  στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Συμβούλους αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Δελφών  
Νικόλαος Δ.Φουσέκης.
 
Πρακτικά: Ελ.Λαγγουράνη,  δημ.υπάλληλος.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ    
 
Αθ.Κορομπίλης                                Π.Λύτρα
Ε.Μπακολουκά                                Γ.Μιχαλέας
Δ.Καραγιάννης                                 Δρ.Τσελές
Π.Λαϊνη-Κολλιαλή                             Λ.Καραγιάννης
Ν.Ασημακόπουλος                           Α.Παναγιωτόπουλος
Ε.Μαρούτσος                                   Ηλ. Δημητρίου
Γ.Μαλάμος                                       Α.Καραχάλιος
Ν.Αραπόπουλος                                Δ.Ιντέρνος
Ε.Βλαχοδημητρίου                            Κ.Σαντίκος
Δ.Καρδαράς      Α.Μανανάς
Λ.Φάκος                                           Μ.Τασιού-Γουργουρή
Β.Καραγιάννης                                 Α.Μακρής     
Δ.Κουτονιάς                                     Π.Μέγκος
Δ.Μπουλούτας                                  Π.Ταγκαλής 
Ε.Μαντζώρος                                    Δ.Τζιβάρας    
Χρ.Σεγδίτσα                                      Γ.Δρακάκης   
Λ.Αναγνωστόπουλος                         Ε.Θάνος  
Ι.Γεωργίου                                        Γ.Ιωσηφίδης     
Α.Γιαγκής                                         Ι.Λυριτζής           
Θ.Γούβαλης                                      Λ.Λύτρας  
Α.Παππάς     
Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα.

 

 
«Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Γραβιάς Δημήτριο Χριστοδούλου του Χρήστου και της Αθηνάς, που αποδήμησε την 27η  Ιουνίου  2013». 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω σαράντα ενός (41)  υπογραψάντων μελών, ο πρόεδρος κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, αφού πήρε τον λόγο, εξήρε την προσωπικότητα, και αναφέρθηκε στην αυτοδιοικητική διαδρομή και στο έργο του  Δημητρίου Χριστοδούλου  Δημάρχου Γραβιάς την περίοδο από 1/1/1999  έως 31/12/2002, Προέδρου της Κοινότητας Μαριολάτας από 1/3/1994 έως 31/12/1998 και Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας τα έτη 2003 και 2004,   και πρότεινε στο Συμβούλιο να αποφασίσει την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα Δήμαρχο  Γραβιάς, ως κατωτέρω:
 
1.Την έκφραση θερμοτάτων   συλλυπητηρίων στην οικογένεια του.
2.Την ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο Αμφίσσης, και στο Δημοτικό Κατάστημα Γραβιάς, και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας καθ΄ όλην την διάρκεια της 28ης Ιουνίου 2013.
3.Την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος Δημάρχου Δημητρίου Χριστοδούλου στο  Δημοτικό Κατάστημα Γραβιάς, και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας.
4.Την ονομασία οδού της Τ.Κ. Μαριολάτας με το όνομα του Δημάρχου Δημητρίου Χριστοδούλου.
 
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3γ΄ του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), μετά από διαλογική συζήτηση,
 Αποφασίζει  ομόφωνα
1.1.    Την έκφραση θερμοτάτων   συλλυπητηρίων στην οικογένεια του.
2.Την ανάρτηση μεσίστιας της σημαίας στο Δημαρχείο Αμφίσσης, και στο Δημοτικό Κατάστημα Γραβιάς, και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας καθ΄ όλην την διάρκεια της 28ης Ιουνίου 2013. 
3.Την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος Δημάρχου Δημητρίου Χριστοδούλου στο  Δημοτικό Κατάστημα Γραβιάς, και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας. 
4.Την ονομασία οδού της Τ.Κ. Μαριολάτας με το όνομα του Δημάρχου Δημητρίου Χριστοδούλου. 
 
Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς κ. Αθανάσιος Μανανάς να αναγνώσει το παρόν ψήφισμα και ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης να εκφωνήσει επικήδειο λόγο κατά την εκφορά της σωρού του εκλιπόντος

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό      202/2013.

Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
Ο  Πρόεδρος             Ο Γραμματέας      Τα   Μέλη
 Άμφισσα  28.06.2013
Ο  Πρόεδρος
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.


τ. Πρόεδρος Κοινότητας Μαριολάτας, τ. Δήμαρχος Γραβιάς, τ. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Συνεργάτη, Συνάδελφε και φίλε Δημήτρη Χριστοδούλου,
 
Γεννήθηκες πριν από 65 χρόνια – την πρωτοχρονιά του 1948 – εδώ στη Μαριολάτα της Παρνασσίδος. Από μικρός στο δημοτικό σχολείο του χωριού σου ξεχώρισες ανάμεσα στους συμμαθητές του για την ζωντάνια, την ευφυΐα και την ικανότητά σου να κάνεις φίλους. Τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ‘60 τελείωσες το γυμνάσιο πρώτα στην Αμφίκλεια και μετά στην Αθήνα. Πέρασες τις εισαγωγικές εξετάσεις στο μικρό Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης όπου φοίτησες επιτυχώς και αποφοίτησες πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. 
Υπηρέτησες την Πατρίδα ως δόκιμος Αξιωματικός του Στρατού σε μονάδες της Κρήτης και της Ηπείρου.
Από έφηβος εκδήλωσες την αγάπη για το χωριό σου και το πάθος της ενασχόλησής σου με τα κοινά.
Αρχές της δεκαετίας του ‘70 ξεκίνησες την επαγγελματική σου καριέρα ως ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός. Προσέφερες τις υπηρεσίες σου και ως εκπαιδευτικός στο Τεχνικό Λύκειο Αμφίσσης. Αργότερα είχες υποδειγματική επαγγελματική πορεία ως στέλεχος του Δημοσίου τομέα στην Πολεοδομία Λαμίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκες τον Οκτώβριο του 2010.
Δημιουργήσατε, φίλε Δημήτρη, υποδειγματική οικογένεια μαζί με την αγαπημένη σου από τα μαθητικά σου χρόνια Ιωάννα.
Φροντίσατε τα δύο παιδιά σας την Αθηνά και τον Χρήστο, να εξοπλιστούν σωστά, βαπτιζόμενα στα νάματα των αρχών της φυλής και της θρησκείας μας για να συνεχίσουν τις δικές τους διαδρομές στη ζωή.
Είχες ζηλευτή πορεία στην ενασχόλησή σου με την Αυτοδιοίκηση. Πορεία που ελάχιστοι έχουν επιτύχει. Κατ’ αρχήν στο χωριό σου Πρόεδρος στην Κοινότητα Μαριολάτας από το 1994 έως το 1998. Στη συνέχεια Δήμαρχος στον Καποδιστριακό Δήμο Γραβιάς από το 1999 έως το 2002. Με σημαντικό έργο και με την σοφία της ανάδειξης της επόμενης εξαιρετικής γενιάς της αυτοδιοίκησης στην περιοχή σου. Υπηρέτησες και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νομού μας. Την περίοδο 2003-2006 με Νομάρχη τον αείμνηστο φίλο σου Τάκη Ανδρίτσο. Το 2003  και το 2004 διατέλεσες και Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Από όλες τις κορυφαίες θέσεις Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δοκιμάστηκες αναδείχτηκες άνδρας χρηστός, αποτελεσματικός και περήφανος. Τίμησες τις ιδέες σου, τις φιλίες και τις συνεργασίες σου, εκπληρώνοντας την αρχαία ρήση του «Αρχή άνδρα δείκνυσι».
 
Φίλε Δημήτρη,
 
  Η εκφυλιστική ασθένεια που άρχισε να σε ταλαιπωρεί από πολύ νωρίς  - όταν ακόμα ήσουνα μόλις 60 χρονών – αποδείχτηκε αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Όσες προσπάθειας και αν κατέβαλες και όση – τεράστια – στήριξη σου προσέφερε η οικογένειά σου.
Αποδήμησες νωρίς. Η μνήμη σου όμως θα παραμείνει αιώνια.
 Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
  Νικόλαος Δημ. Φουσέκης
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…