Home Δήμος Δελφών Την ερχόμενη Παρασκευή συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών
Δήμος Δελφών - 30 Μαΐου, 2017

Την ερχόμενη Παρασκευή συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα           29 / 05  /2017           

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         ___

Αριθ. πρωτ. 12162

     

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.

4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων

                                                         

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

 

 

Σας αποστέλλουμε σε ορθή επανάληψη την πρόσκληση του Δημ. Συμβουλίου, με την προσθήκη των αριθ. (31) και (32) θεμάτων της Η.Δ., τα οποία εκ παραδρομής δεν τέθηκαν στην αρχική πρόσκληση και παρακαλούμε όπως την     2α Ιουνίου  2017,  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  18.30΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο «Master plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – στην πρόσκληση 34 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού).

 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 4. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη σύννομης χορήγησης του επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε υπαλλήλους του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

 7. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

 8. Εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών).

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

 11. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

 12. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ με απ΄ ευθείας ανάθεση. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 18. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν τα κληροδοτήματα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου» και «Δωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

 19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 20. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών.

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στην ΔΚ Άμφισσας του Δήμου Δελφών» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

 2. Επί αιτήσεως  δημοτών σχετ. με το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ  (άρθρο 215 παρ. 3 Ν.3463/2006 ΔΚΚ) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 3. Επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δελφών για επιχορήγηση και διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

 4. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 2ήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» 29 και 30 Ιουλίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

 5. Έγκριση δαπάνης για τη γιορτή έναρξης της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

 6. Έγκριση συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, Νοεμβρίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).

 7. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» μέσω  δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 8. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού ακτών στο Δήμο Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 9. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 10. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός δεξαμενών διϋλιστηρίου Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

 11. Κατάρτιση και ψήφιση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 12. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών –  Κ.Δ.Α.Π.» που θα λειτουργήσει στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

 13. Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση χώρων των: 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας και 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας στο Δήμο Δελφών για την λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π., μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.).

 14. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Άμφισσας για διεξαγωγή εξετάσεων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

 15. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)

 16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.).

 17. Λήψη απόφασης  για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στην κ. Νάνσυ Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ΄ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

 

 

 

                                                                          Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              

 

                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

22 κρούσματα στη Φωκίδα , 692 στη Στερεά

19-1-2022 : 22.285 κρούσματα και 88 θάνατοι – Στους 683 οι διασωληνωμένοι, οι 126 (1…