Home Δήμος Δωρίδας Τα άμεσα μέτρα δεν λήφθηκαν ποτέ
Δήμος Δωρίδας - 30 Απριλίου, 2018

Τα άμεσα μέτρα δεν λήφθηκαν ποτέ

 Όχι μόνο δεν διαθέτει έτοιμη μελέτη, ώστε να είναι ώριμο το έργο να ενταχθεί για κατασκευή, αλλά και δεν έχουν ληφθεί, ούτε καν τα άμεσα μέτρα που συστήνονταν το 2012 για τη γέφυρα του Μόρνου, από την ομάδα μηχανικών που συνέταξε τη μελέτη για τον διαγώνιο  άξονα. 

Για την ακρίβεια, μόλις στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα εγκριθεί η Προγραμματική Σύμβαση με τη Φθιωτική Αναπτυξιακή για να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης, κάτι που προγραμματιζόταν από πέρυσι, αλλά παρουσίασε μεγάλες καθυστερήσεις, από τη εποχή που το θέμα χειριζόταν η κ. Γαζή, καθυστερήσεις που δυστυχώς συνεχίζονται. Όταν πάντως ολοκληρωθεί η μελέτη, το αμέσως επόμενο στοίχημα θα είναι η υλοποίηση του έργου, που ενώνει τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.
Δεν υπάρχει μελέτη
 
Ειδικότερα, το 2011 μετά από μπαράζ δημοσιευμάτων της ΩτΦ δόθηκε εντολή στους μελετητές του διαγωνίου να κάνουν αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Δεκεμβρίου του 2011, από την οποία και συντάχθηκε τεχνική έκθεση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική αποτύπωση. Ωστόσο, τη γέφυρα που μοιράζονται οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας, είχε συμφωνηθεί να μοιραστούν οι υποχρεώσεις. Η Στερεά Ελλάδα είχε αναλάβει να εκπονήσει τη μελέτη και η Δυτική Ελλάδα να εντάξει και να χρηματοδοτήσει το έργο. Ωστόσο, η τότε Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώτα Γαζή, καθόλη τη θητεία της δε φαίνεται να εκπόνησε τη μελέτη, ως είχε υποχρέωση, αρκούμενη σε μια προμελέτη, η οποία προέκυψε από την αυτοψία. Έτσι λοιπόν σήμερα, ακόμη και αν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλει να εντάξει το έργο, δε μπορεί να το κάνει, γιατί θα πρέπει πρώτα να εκπονηθεί η μελέτη, η οποία απαιτεί πολύτιμο χρόνο, με πιθανόν κόστος την ένταξη του έργου, αφού τα κονδύλια δεν είναι ανεξάντλητα και ακολουθείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 
Ειδικότερα, στην τεχνική έκθεση που συνυπογράφουν στις 10 Ιανουαρίου 2012 οι μηχανικοί κ. Γιάννης Σπινάσας, Χρήστος Σπανός και Γιάννης Λεπίδας αναφέρουν αναλυτικά τα ακόλουθα:
 
Περαιτέρω ενέργειες – απαιτούμενες μελέτες
Δεδομένου ότι   δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία σχετικά με τη μελέτη του έργου απαιτείται να γίνει διερεύνηση, τεκμηρίωση των στοιχείων της ανωδομής (ακριβείς σιαστάσεις, οπλισμοί) καθώς και θεμελίωσης της γέφυρας, σε επαρκή έκταση και βάθος, ώστε να καταστούν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα τα δεδομένα στα οποία θα στηριχθεί στη συνέχεια η αποτίμηση της ικανότητας ανάληψης στατικών και σεισμικών φορτίων από το τεχνικό, ο ανασχεδιασμός του έργου και η μελέτη επεμβάσεων (επισκευή ή ενίσχυση).
Προς τούτο απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω μελετών/ διερευνήσεων:
•Αποτύπωση του δομήματος και της κατάστασής του, η οποία περιλαμβάνει
-Τοπογραφική αποτύπωση του τεχνικού, που να εκτείνεται ~50 μ. ανάντι και κατάντι του κάθε ακρόβαθρου καθώς και ~50 μ. ανάντι και κατάντι του άξονα της γέφυρας εντός της κοίτης του Μόρνου.
-Γεωμετρική αποτύπωση ανωδομής, θεμελίωσης και σύνταξη αντίστοιχων σχεδίων αποτύπωσης.
-Για τη στατική αποτύπωση αφανών στοιχείων  συντάσσεται πρόγραμμα διερευνητικών τομών, το οποίο υλοποιείται με το στάδιο διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων.
•Σύνταξη του ιστορικού της κατασκευής και της συντήρησής του, σχετικά με:
-Τον τρόπο κατασκευής του τεχνικού
-Μεταγενέστερες επεμβάσεις ή πιθανές αλλαγές χρήσης, φορτίων κ.λπ.
-Εμφάνιση βλαβών ή φθορών κατά το παρελθόν και τρόπος αποκατάστασής τους.
-Έκτακτες δράσεις (σεισμοί, πρόσκρουση κ.λπ.)
•Αναλυτική καταγραφή των βλαβών ή φθορών οι οποίες παρουσιάζονται και στα σχέδια αποτύπωσης, με τις απαραίτητες επεξηγήσεις, όπως:
-Σημαντικές παραμορφώσεις ή αποκλίσεις
-Ρηγματώσεις, αποκολλήσεις
-Τοπικές αστοχίες και θραύσεις
-Απομειώσεις διατομών, απολεπίσεις και αποφλοιώσεις
-Διάβρωση οπλισμών ή προσβολή σκυροδέματος
-Υποσκαφές των βάθρων.
Η ένταση και έκταση των βλαβών, αλλά και των κακοτεχνιών, συνδέονται άμεσα με την απομένουσα φέρουσα ικανότητα και τα διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας ή πλαστιμότητας των βλαμμένων δομικών στοιχείων και του δομήματος ως συνόλου.
Εκτέλεση διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων, οι οποίες αποβλέπουν στη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία είναι χρήσιμα για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του τεχνικού. Οι διερευνητικές εργασίες και μετρήσεις επιλέγονται με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να αποτελούν χαρακτηριστικά / αντιπροσωπευτικά δείγματα του συνόλου. Οι διερευνητικές εργασίες και μετρήσεις αφορούν:
-Αποτύπωση αφανών στοιχείων, (θεμελίωση, λεπτομέρειες οπλίσεως, πάχος, ασφαλτοτάπητα, παρουσία άλλων υλικών που ενδέχεται να συνυπάρχουν στο φέροντα οργανισμό κ.λπ.)
-Χαρακτηριστικά των υλικών δόμησης.
-Έδαφος θεμελίωσης κ.λπ.
Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας, για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας και κατηγορία φορτίων.
Μελέτη ανασχεδιασμένου φορέα, για δεδομένη στάθμη επιλεστικότητας και κατηγορία φορτίων. Με βάση τα συμπεράσματα από την αποτίμηση, τη φύση, την έκταση και την ένταση των βλαβών ή φθορών (όταν υπάρχουν), λαμβάνονται αποφάσεις επεμβάσεων με στόχο αφενός μεν την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων του αντισεισμικού σχεδιασμού, αφετέρου δε την ελαχιστοποίησης του κόστους και την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
Μελέτη επεμβάσεων (επισκευών/ενισχύσεων) που απαιτούνται να γίνουν.
Αναλυτικό προσδιορισμό του κόστους των επεμβάσεων (επισκευών/ ενισχύσεων), που θα βασίζεται στα στοιχεία της μελέτης επισκευής/ ενίσχυσης και που θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των δομικών στοιχείων του τεχνικού, που θα προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου, σχετικά με την επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας και κατηγορία φορτίων για το τεχνικό.
Με τις ανωτέρω ενέργειες και εργασίες αντιμετωπίζεται η στατική αποκατάσταση του συνολικού δομήματος του τεχνικού έργου. Επισημαίνεται επιπρόσθετα, ότι θεωρείται σκόπιμη η διερεύνηση της αναγκαιότητας ελέγχου της υδραυλικής επάρκειας του τεχνικού, με βάση τα σύγχρονα υδραυλικά στοιχεία της δίαιτας του ποταμού Μόρνου, σε συνδυασμό με πρόσφατες τροποποιήσεις του ανάγλυφου της άμεσης περιοχής του τεχνικού, λόγω προσχώσεων ή ποταμίων αποθέσεων.
 
Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της γέφυρας; Για «σοβαρές έως βαρείες» ρηγματώσεις μιλούν οι μηχανικοί
 
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η κατάσταση της γέφυρας είναι αρκετά επιβαρυμένη. Ωστόσο, με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι μελετητές δεν μπορούσαν να διερευνήσουν σε βάθος την ικανότητα ανάληψης στατικών και σεισμικών φορτίων. Παρόλα αυτά τονίζουν ξεκάθαρα ότι πολλές φθορές είναι εκτεταμένες σε μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας των σκυροδέματος των δομικών στοιχείων του τεχνικού, όπως αποκολλήσεις, εκτινάξεις επικαλύψεων του σκυροδέματος, λόγω έντονης προσβολής και διάβρωσης των ράβδων σιδηροπλισμού. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από τη μεγάλη ηλικία του τεχνικού (περίπου 75 ετών), σε συνδυασμό με την ελλιπή ή αναποτελεσματική συντήρησή του. Επίσης διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα δομικά στοιχεία οι ρηγματώσεις, αποδιοργανώσεις του σκυροδέματος συνδυαζόμενες με τους οξειδωμένους αποκαλυμμένους οπλισμούς είναι σοβαρές έως βαρείες.
Συγκεκριμένα σημειώνουν τα εξής:
Η κατάσταση της γέφυρας που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο αποτελεί την μακροσκοπική αρχική εικόνα του τεχνικού, που είναι αποτέλεσμα της αυτοψίας της 14/12/2011 που αναφέρθηκε στην αρχή της έκθεσης. Ενδελεχέστερη διερεύνηση από απόσταση επαφής σε πλήθος θέσεων δομικών τμημάτων ή στοιχείων του τεχνικού, σε συνδυασμό με δειγματοληπτικές δοκιμές και εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων καθώς και στατικές αναλύσεις προσομοιωμάτων της γέφυρας, θα βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ικανότητας ανάληψης στατικών και δυναμικών 
(σεισμικών) φορτίων από το τεχνικό. Κατά την αυτοψία καταβλήθηκε προσπάθεια να ελεγχθούν μακροσκοπικά, όσο ήταν εφικτό και χωρίς εξειδικευμένα μέσα προσέγγισης, τα περισσότερα φέροντα στοιχεία της γέφυρας τόσο στην ανωδομή (πλάκα καταστρώματος, εγκάρσιες διαδοκίδες, κατακόρυφοι και οριζόντιοι ελκυστήρες, τόξα, αρμοί) όσο στα ορατά τμήματα των ορισμένων μεσοβάθρων και ακροβάθρων (θέσεις έδρασης, εφέδρανα, κορμοί βάθρων).
Όπως και κατά συγκεκριμένες θέσεις επισημαίνεται αναλυτικά κατωτέρω στην περιγραφή φθορών, από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο τεχνικό έχουν γίνει αρκετές και εκτεταμένες επισκευές όπως:
-Εφαρμογή στρώσης πατητής τσιμεντοκτονίας ή επισκευαστικού κονιάματος σε αρκετά σημεία των δομικών στοιχείων του τεχνικού (φωτό 16,18).
-Αποκατάσταση ίσης διατομής με εκτοξευόμενο ή έγχυτο σκυρόδεμα με στοιχεία όπου υπήρχε απώλεια διατομής σκυροδέματος, όπως σε πλάκες καταστρώματος, διαδοκίδες, οριζόντιους ελκυστήρες κ.λπ., (φωτό 3,6,16,21,27,29).
-Πλήρωση ρωγμών πλάκας καταστρώματος, εγκάρσιων διαδοκίδων πλάκας καταστρώματος, θέσεων συμβολής κυρίων τόξων με οριζόντιους ελκυστήρων με ενέσεις εποξειδικής κόλλας (φωτό 3,6,14,24).
Η παρουσία των επεμβάσεων αυτών δηλώνει ότι ουσιαστικές φθορές ή βλάβες έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο εξεταζόμενο τεχνικό. Σημειώνεται ότι πολλές από τις επεμβάσεις αυτές έχουν ήδη αστοχήσει, όπως και αναλυτικά παρουσιάζεται κατωτέρω.
Τα ουσιαστικά στοιχεία φθοράς που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική ως άνω αυτοψία, έχουν ως εξής:
-Οι επιφανειακές στοιβάδες σκυροδέματος σε αρκετούς κατακόρυφους ελκυστήρες παρουσιάζουν σε πολλά σημεία και σε όλο το ύψος αυτών έντονες ρηγματώσεις, διαρρήξεις, απολεπίσεις, εκτινάξεις της επικάλυψης και σε πολλές θέσεις αποκοπή τμημάτων αυτού (φωτό 17,18). Στις θέσεις αυτές έχουν αποκαλυφθεί οι σιδηροπλισμοί, οι οποίοι εμφανίζονται οξειδωμένοι.
-Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις κατακόρυφων ελκυστήρων κατά μήκος όλης της γέφυρας, που είναι κατεστραμμένοι από κρούση οχήματος, με διαμήκεις οπλισμούς προς το κατάστρωμα κυκλοφορίας να έχουν αποκοπεί (φωτό 21).
-Το σκυρόδεμα των τόξων από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις δεν παρουσιάζει σοβαρές και εκτεταμένες απολεπίσεις ή αποφλοιώσεις. Εν τούτοις, σε ορισμένες θέσεις στα ακραία τμήματα των τόξων, στην περιοχή της μονολιθικής σύνδεσης με τους οριζόντιους ελκυστήρες παρατηρήθηκαν ρωγμές (φωτό 19), ορισμένες από τις οποίες έχουν συγκολληθεί σε παλαιότερη επισκευή με εποξειδική κόλλα (φωτό 24), καθώς και προβλήματα από τοπική σύνθλιψη.
-Το σκυρόδεμα των οριζόντιων δοκών εγκάρσιας σύνδεσης των τόξων στην κορυφή των κατακόρυφων ελκυστήρων παρουσιάζεται, επίσης μακροσκοπικά και από γενική άποψη, χωρίς ουσιαστικές και εκτεταμένες απολεπίσεις ή αποφλοιώσεις. Σε δύο ή τρία σημεία στη θέση πάκτωσης των δοκών σύνδεσης επί των τόξων διαπιστώθηκαν έντονες φθορές του σκυροδέματος (φωτό 34).
-Στο κάτω μέρος της πλάκας καταστρώματος και σε πολλές θέσεις (κάτω πέλμα πλάκας, εγκάρσιες διαδοκίδες), παρατηρήθηκαν εξανθήματα αλάτων, εμφάνιση υγρασίας και χρωματικές αλλοιώσεις του σκυροδέματος. Σε πλήθος θέσεων της κάτω παρειάς της πλάκας (και κυρίως των εγκάρσιων διαδοκίδων) είναι εμφανείς μεταγενέστερες επισκευαστικές επεμβάσεις συγκόλλησης ρωγμών με εποξειδικές κόλλες (φωτό 13,14).
-Παρόμοια κατάσταση διαπιστώνεται και στους οριζόντιους ελκυστήρες, όπου κατά θέσεις (κυρίως στης περιοχής ανάρτησης των κατακόρυφων ελκυστήρων) οι φθορές στο σκυρόδεμα είναι εμφανείς, με έντονες ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις, εξανθήματα αλάτων, χρωματικές αλλοιώσεις του σκυροδέματος (φωτό 6,16).
-Σε μεγάλο τμήμα κατά μήκος του κάτω πέλματος των ελκυστήρων είναι εμφανείς οι μεταγενέστερες επισκευαστικές επεμβάσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, πολλές από τις οποίες έχουν αστοχήσει με αποκόλληση της στρώσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (φωτό 27,29).
-Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι της αρθρωτής ένωσης του πόδα των κατακόρυφων ελκυστήρων με τον αντίστοιχο οριζόντιο ελκυστήρα (4 κατακόρυφα σκέλη Φ32) είναι οξειδωμένοι  σε όλη την εξωτερική τους επιφάνεια, χωρίς εν τούτοις και για την ώρα να είναι εμφανής ουσιαστική απώλεια διατομής (φωτό 9). Σε μια τουλάχιστον θέση άρθρωσης έχει καταργηθεί το οριζόντιο τμήμα του μεταλλικού συνδέσμου στο κάτω πέλμα του οριζόντιου ελκυστήρα (φωτό 16).
-Σε πολλές από τις ανωτέρω θέσεις άρθρωσης, το σκυρόδεμα του άκρου των κατακόρυφων ελκυστήρων παρουσιάζει έντονες φθορές με σημαντικές ρηγματώσεις, αποκολλήσεις τμημάτων, εκτίναξη της επικάλυψης και αποκάλυψη οξειδωμένων οπλισμών (φωτό 10,28,29).
-Τοπική σύνθλιψη του σκυροδέματος παρατηρείται σε πολλές θέσεις έδρασης των αμφιέρειστων τμημάτων της γέφυρας (σύστημα τόξο – ελκυστήρες – πλάκα ανωδομής) επί των βάθρων, με έντονες ρηγματώσεις, αποκολλήσεις τμημάτων και αποκάλυψη οξειδωμένων οπλισμών (φωτό 13,14,23). Οι ρηγματώσεις εκτείνονται και στα τμήματα επισκευαστικών κονιαμάτων μεταγενεστέρων επισκευαστικών επεμβάσεων στις θέσεις αυτές (φωτό 15).
-Διαπιστώθηκαν φθορές του σκυροδέματος των κοντών υποστυλωμάτων (ύψους~ 1,00 μ. που υλοποιούν τις αρθρώσεις) στην έδραση των αμφιέριστων τμημάτων της γέφυρας επί των βάθρων, με ρηγματώσεις, απολεπίσεις, εκτινάξεις της επικάλυψης και χρωματικές αλλοιώσεις του σκυροδέματος και φαινόμενα τοπικής σύνθλιψης (φωτό 14,15,22).
-Ρωγμές επί του θωρακίου ακροβάθρου, το οποίο είναι κάθετα διατεταγμένο ως προς τον άξονα κυκλοφορίας (φωτό 31).
-Ρωγμή στη στέψη μεσοβάθρου, προς το εξωτερικό τμήμα της ημικυκλικής απόληξης (φωτό 20).
-Απώλεια συνάφειας χάλυβα – σκυροδέματος σε πολλά σημεία της κατασκευής, λόγω ρηγματώσεων, εκτινάξεων της επικάλυψης και αποκάλυψης οξειδωμένων οπλισμών. 
-Φθορές και βλάβες στο προστατευτικό κιγκλίδωμα από οξείδωση των σιδηροσωλήνων αλλά και κρούσεις οχημάτων (φωτό 21).
-Ρηγματώσεις του ασφαλτοτάπητα, αποκολλήσεις τεμαχίων και φθορές στο κατακόρυφο κούτελο των πεζοδρομίων μικρού ύψους (5~7 εκ.) με αποκολλήσεις μεταλλικού γωνιακού ελάσματος.
-Δυσλειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, με απόφραξη οπών απορροής (φωτό 25).
-Κάτω από το χώρο του προς Ναύπακτο ακροβάθρου διαπιστώνεται ανεπίτρεπτη χρήση από ιδιώτη, επεμβάσεις του οποίου επιφέρουν ενδεχόμενες επιβαρύνσεις με επιβολή πρόσθετων δράσεων επί δομικών στοιχείων του τεχνικού (φωτό 29).
Όπως είναι φανερό από την ανωτέρω αναλυτική περιγραφή, πολλές φθορές είναι εκτεταμένες σε μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας των σκυροδέματος των δομικών στοιχείων του τεχνικού, όπως αποκολλήσεις, εκτινάξεις επικαλύψεων του σκυροδέματος, λόγω έντονης προσβολής και διάβρωσης των ράβδων σιδηροπλισμού. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από τη μεγάλη ηλικία του τεχνικού (περίπου 75 ετών), σε συνδυασμό με την ελλιπή ή αναποτελεσματική συντήρησή του. Επίσης διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα δομικά στοιχεία οι ρηγματώσεις, αποδιοργανώσεις του σκυροδέματος συνδυαζόμενες με τους οξειδωμένους αποκαλυμμένους οπλισμούς είναι σοβαρές έως βαρείες.
 
Η απόλυτη αδιαφορία
 
Οι μελετητές βλέποντας την κατάσταση της γέφυρας προτείνουν σειρά άμεσων παρεμβάσεων μέχρι την τελική αποκατάσταση της. Ανάμεσα στα μέτρα  που προτείνονται είναι η αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών, αλλά και η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πλην ΙΧ. «Τα ανωτέρω άμεσα προς εφαρμογή μέτρα έχουν σκοπό να επιβραδύνουν το ρυθμό εξέλιξης των φθορών που παρατηρήθηκαν, τη μείωση σημαντικών οδικών φορτίων που έχουν δυσμενή επιρροή σε ευπαθή δομικά στοιχεία με προχωρημένες φθορές, αλλά και τη μείωσης της πιθανότητας πρόσκλησης πρόσθετων βλαβών κυρίως από κρούση οχημάτων, σε έναν ήδη ευπαθή και περιορισμένης αντοχής φορέα. Η εφαρμογή τους θα περιοριστεί στο χρονικό διάστημα αναλυτικής διερεύνησης της κατάστασης του τεχνικού κατά τα ανωτέρω προταθέντα και έως ότι γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης της γέφυρας», σημειώνουν οι μελετητές. Ουδείς όμως από τις δυο περιφέρειες, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη, αφού από τις 10 Ιανουαρίου που τα λένε αυτά, μέχρι και σήμερα η γέφυρα είναι σε κυκλοφορία και καθημερινά περιδιαβαίνουν ουκ ολίγα λεωφορεία και φορτηγά. 
Τα άμεσα μέτρα που συνέστησαν οι μελετητές είναι τα εξής:
Με βάση τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από την αυτοψία που έγινε, και με δεδομένη την παθολογία του δομήματος και την εικόνα που σχηματίστηκε και που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω (παράγραφος 3), και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της γέφυρας σε συνδυασμό σχετικές ημι – εμπειρικές αποτιμήσεις, εκτιμάται ότι τα περιθώρια αντοχής/ λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας του εξεταζόμενου τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη από τους συντάξαντες η λήψη των κατωτέρω άμεσων μέτρων:
•Μονοδρόμηση της κίνησης των οχημάτων πάνω στη γέφυρα, με τοποθέτηση ειδικής σήμανσης για εκ περιτροπής κυκλοφορία ανά κατεύθυνση με φωτεινό σηματοδότη στα δύο άκρα της γέφυρας. Θα προηγείται ανάντι και κατάντι των σηματοδοτών τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιητικών πινακίδων, με ταυτόχρονο περιορισμό των ορίων ταχύτητας.
•Αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής, ώστε να αποτραπεί η κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα.
•Περιορισμό των βαρέων φορτίων που διέρχονται από την γέφυρα, με απαγόρευση διέλευσης κάθε είδους οχήματος πλην επιβατικών Ι.Χ. συνολικού φορτίου έως 5 τον. Η απαγόρευση θα πρέπει να συνδυαστεί με αστυνόμευση του σχετικού μέτρου.
•Άμεση καθαίρεση όλων των χαλαρών και επικινδύνων τεμαχίων σκυροδέματος.
•Άμεση αποκατάσταση των φθαρμένων – κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων.
•Απομάκρυνση όλων των ανεπίτρεπτων χρήσεων που επιβαρύνουν το φορέα της γέφυρας.
•Άμεση αποκατάσταση των κομμένων οπλισμών, με την μέθοδο «ίσης διατομής» όπως προβλέπεται από την σχετική Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή 14.01.06.00 (ΠΕΤΕΠ) του Ι.Ο.Κ.
 
Τα ανωτέρω άμεσα προς εφαρμογή μέτρα έχουν σκοπό να επιβραδύνουν το ρυθμό εξέλιξης των φθορών που παρατηρήθηκαν, τη μείωση σημαντικών οδικών φορτίων που έχουν δυσμενή επιρροή σε ευπαθή δομικά στοιχεία με προχωρημένες φθορές, αλλά και τη μείωσης της πιθανότητας πρόσκλησης πρόσθετων βλαβών κυρίως από κρούση οχημάτων, σε έναν ήδη ευπαθή και περιορισμένης αντοχής φορέα. Η εφαρμογή τους θα περιοριστεί στο χρονικό διάστημα αναλυτικής διερεύνησης της κατάστασης του τεχνικού κατά τα ανωτέρω προταθέντα και έως ότι γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης της γέφυρας.
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…