Home Δήμος Δελφών Συνεχίζουν οι αποθήκες να υπολογίζονται με τους συντελεστές των «καταστημάτων» και προκαλούν εγκεφαλικά!
Δήμος Δελφών - 12 Φεβρουαρίου, 2018

Συνεχίζουν οι αποθήκες να υπολογίζονται με τους συντελεστές των «καταστημάτων» και προκαλούν εγκεφαλικά!

 Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετά τους θέτει ξανά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, το οποίο είχε θέσει ξανά στο δημοτικό συμβούλιο Δελφών στις 14/7/2017 και είχε ληφθεί ομόφωνα απόφαση.

 
Ο επικεφαλής της παράταξης Ενωτική Πορεία Ελπίδας και Ανάπτυξης υποστηρίζει με δηλώσεις του στην ΩτΦ ότι «παρά την ομόφωνη απόφαση και παρά τη δέσμευση του Δημάρχου για επεξεργασία από την Οικονομική Υπηρεσία και εισαγωγή του θέματος στα αρμόδια όργανα και το Δ.Σ., υπάρχει άπνοια!»
Αναρωτιέται δε αν μπορεί να αγνοήσει ο Δήμαρχος μια απόφαση του Δ.Σ, και τον΄ζει ότι θα το εισάγει στο επόμενο Δ.Σ. μαζί με την γνωμοδότηση του συμβουλίου της Τ.Κ. Σερνικακίου για το ίδιο θέμα.
 
Υπενθυμίζουμε ότι όταν το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος αναγνώρισε το πρόβλημα και συμφώνησε να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις άμεσα.
Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε όσους προσπαθούν να δηλώσουν τα ακίνητά τους και να τα νομιμοποιήσουν πολεοδομικά τόνισε ο κ. Ταγκαλής, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα προκύπτει από την κατηγοριοποίηση των ακινήτων που έχει κάνει ο δήμος Δελφών. «Σήμερα έχουμε δυο κατηγορίες ακινήτων όπου για αυτά πληρώνουμε τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, έχουμε δυο συντελεστές. Όμως ο δήμος μας είναι και αγροτικός, πολλοί συμπολίτες μας διαθέτουν αποθήκες. Οι αποθήκες δηλώνονται ως καταστήματα και ο συντελεστής είναι πολύ πιο υψηλός από τις κατοικίες. Αποτέλεσμα είναι να χρεώνονται με υπέρογκα ποσά και ειδικά αν δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα χρεώνονται πρόστιμα με τέλη πενταετίας. Προτείνω να έρθει εισήγηση με πλήρη κατηγοριοποίηση των ακινήτων και με διαφορετικούς συντελεστές», τόνισε. 
Ο Δήμαρχος κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος είχε χαρακτηρίσει το θέμα πολύ σοβαρό και είχε αποδεχτεί την ανάγκη κατηγοριοποίησης ζητώντας σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής να είναι έτοιμη και να κατατεθεί σχετική εισήγηση, κάτι όμως που μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Ταγκαλή δεν έχει συμβεί. 
 
Υπενθυμίζουμε την εισήγηση του κ. Ταγκαλή για το συγκεκριμένο θέμα:
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρ. 21- 22 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 « Περί προσόδων Δήµων και Κοινοτήτων » όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 25/75, 429/76, 1080/80, 1828/89, 2130/93, 2307/95, 2503/97 και 2539/97 , 3345/2005 επιβάλλεται ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισµού για τις παρεχόµενες από τους Δήµους υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων , σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήµου. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού είναι ανταποδοτικά, δηλαδή η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισµού των κοινοχρήστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική. Τούτο ορίζεται άλλωστε ρητά και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, σύµφωνα µε το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισµός, συντήρηση και επισκευές κλπ).
Σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, η παράλειψη του Δηµοτικού Συµβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαριά παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών του την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρα 120 και 124 αντίστοιχα του Ν 1065/80 ). Το ύψος του τέλους καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η διαφοροποίηση των συντελεστών του τέλους µε κριτήρια που δεν έχουν σχέση µε την έκταση της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά µε την οικολογική ή οικογενειακή κατάσταση ή τη δημοτικότητα των υπόχρεων δεν είναι νόµιµη εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 202 του ΔΚΚ. Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/76 και το Ν.1080/80. 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή µη στεγασμένο χώρο ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και υπολογίζονται µε πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον συντελεστή που ορίζει το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 429/76 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, µε την απόφαση του Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων, ανάλογα µε τις παρερχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και µέχρι επτά (7) κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) και πέντε για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως. 
 Ο Δήμος Δελφών , καθολικός διάδοχος των οκτώ πρώην Καποδιστριακών δήμων, έχει καθιερώσει  δύο μόνο συντελεστές για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητος, ήτοι ένα για τους χρησιμοποιούμενους χώρους για κατοικία και ένα για κατάστημα (συμπεριλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους στεγασμένους χώρους οποιασδήποτε άλλης χρήσεως).
Κύριο χαρακτηριστικό των κατοίκων του Δήμου Δελφών είναι η ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, προϋπόθεση της οποίας είναι η ύπαρξη αντίστοιχων αποθηκών, κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες, αλλά και στις Δημοτικές. Η ένταξη αυτών των αποθηκών στην κατηγορία των καταστημάτων, με συντελεστή μεγαλύτερο ακόμη και από των κατοικιών, δημιουργεί μεγάλες στρεβλώσεις, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα, τους πολίτες του Δήμου μας.
 Η  μη ορθολογική εφαρμογή της παραπάνω Νομοθεσίας, έχει δημιουργήσει ανισομερή επιβάρυνση των υπόχρεων σε σχέση προς την παρεχόμενη υπηρεσία καθαριότητας.
 Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, η διαφορά µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν µπορεί να οριστεί µμεγαλύτερη του πενταπλασίου. Ο συντελεστής του τέλους, πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των µέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο προσδιορισµός του τέλους θα καθορίζεται σε τέτοιον ύψος έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες,. 
Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού και µόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών δεν επιτρέπεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9- 20/10/1958). Για στεγασµένους χώρους γενικής χρήσης άνω των χιλίων (1.000) τ.µ. – µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ. και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ. δύναται να ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγµατι εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου. Για στεγασµένους χώρους άνω µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι χιλίων (1.000) τ.µ. . Ειδικά για τα ξενοδοχεία , οι µεν χώροι οι διατεθειµένοι προς ύπνο όπως και οι βοηθητικοί αυτών θεωρούνται ως κατοικίες και τα επ’ αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια κλπ.), θεωρούνται πως ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα επ’ αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα για τη συγκεκριµένη κατηγορία συντελεστή, εφαρµοζόµενων εν προκειµένω, των διατάξεων του εδ. β’ της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.25/75. (άρθρο 2 παρ.4 Ν.25/75)
 Επιπλέον σύµφωνα µε την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως µε την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη 
Την δυνατότητα που δίνει ο νοµοθέτης να ορίσει µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου διαφορετικό συντελεστή κατά κατηγορία υποχρέων αναλόγως των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητος και µέχρι επτά (7) κατηγοριών
δύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές –
 και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως. (άρθρο1, Ν.25/75)
 Τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 274/2014 Τµ. Β’) (ΣτΕ 868/2014) συµφωνα µε τις οποίες : «Η διεύρυνση αυτή, που στοχεύει σε µια κατά το δυνατόν ισοµερή επιβάρυνση των υποχρέων ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανοµή των τελών µεταξύ τους, υποχρεώνει τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια να ασκούν την κανονιστική αρµοδιότητα που τους απένειµε ο νόµος σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχειρίσεως και της ανταποδοτικότητας και µε τρόπο που να είναι εφικτός ο σχετικός έλεγχος από τον ακυρωτικό δικαστή. 
Προτείνουμε, 
όπου, ασκούνται από πολυάριθµους υπόχρεους πάσης φύσεως δραστηριότητες( όπως αποθήκες αγροτικές-κτηνοτροφικές, µεγάλοι παραγωγοί απορριµµάτων όπως τα Super Markets , καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες -καφέ ), τα ξενοδοχεία κ.λ.π. ) που συνεπάγονται όλως διαφορετικό βάρος για τις υπηρεσίες καθαριότητος και αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου η κάθε µία, 
τη θέσπιση της παρά του νόµου παρεχόµενης δυνατότητας καθορισµού µέχρι και πέντε συντελεστών για τους χώρους “άλλης χρήσεως” από τις οποίες να προκύπτει το συµβατό της επιλογής αυτής µε τις ως άνω αρχές της ανταποδοτικότητος και της ίσης µεταχειρίσεως, ώστε να παρίσταται δίκαιη.
Σημείωση:
Η μελέτη αξιολόγησης, που προσκομίσατε στο Δ.Συμβούλιο της 27ης Απριλίου 2017 στο 17ο θέμα με τίτλο:
“Ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με το  1ο  Παραδοτέο της Μελέτης Αξιολόγησης του Κόστους Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Δελφών που εκπονείται από την ΕΠΤΑ ΑΕ για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. κατέδειξε ότι ζητήσατε και λαμβάνετε από τους Πολίτες περισσότερα χρήματα για τα απορρίμματα από ότι έπρεπε.
Με την παρούσα εισήγηση προτείνουμε τον εξορθολογισμό των χρεώσεων των Πολιτών με τη θέσπιση περισσότερων χρήσεων στα ακίνητα, ειδικά την περίοδο αυτή που καλούνται οι ιδιοκτήτες να τα «τακτοποιήσουν» πολεοδομικά και ταυτόχρονα να «ευθυγραμμίσουν» τις δηλώσεις τους σε ΔΕΗ-ΥΠΕΚΑ-ΔΟΥ & ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ  (καταβάλλοντας -φυσικά- το ανάλογο αντίτιμο, το οποίο σε πολλές των περιπτώσεων είναι ιδιαιτέρως ‘τσουχτερό’)!
Η μετάβαση από την προχειρότητα και την ανομία που συντηρήθηκε από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, στη Νομιμότητα και την πρόοδο, είναι επίπονη και κοστοβόρα για όλους τους Πολίτες σε μια περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη. Η υιοθέτηση της παρούσας εισήγησης, διαμέσου ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τον καθορισμό ευνοϊκότερων και περισσότερων συντελεστών ακινήτων, θα συμβάλλει σημαντικά στην ελάφρυνση των συμπολιτών μας.
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…