Home Δήμος Δελφών Προκηρύσσονται δώδεκα παιδικές χαρές του δήμου Δελφών
Δήμος Δελφών - 18 Αυγούστου, 2019

Προκηρύσσονται δώδεκα παιδικές χαρές του δήμου Δελφών

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

O Δήμαρχος Δελφών

Προκηρύσσει

ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την ανάδειξη αναδόχου για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δελφών.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, δαπέ-δων ασφαλείας και φωτιστικών και η τοποθέτησή τους σε δώδεκα παιδικές χαρές του Δήμου Δελφών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι Κίρρας, Δελφών, Δε-σφίνας, Γαλαξειδίου, Γραβιάς, Πολυδρόσου, Δροσοχωρίου, Επταλόφου, Χρισσού, Αθανα-σίου Διάκου, Καλοσκοπής, Καστελλίων.

Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώ-ρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία) και θα είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της μελέτης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 273.000 € συμπεριλαμ-βανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 220.161,30 €, ΦΠΑ 52.838,71 €).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης (ΜΕΛΕΤΗ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26/8/2019 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 30/9/2019 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατό-τητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως αντικείμενο την εμπορία και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, και δαπέδων ασφαλείας όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένω-ση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-μετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων (4.400) ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): http://www.dimosdelfon.gr/.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δελφών (Γ & Φ Τσίγκα 14, Άμφισσα πληροφορίες Δημήτρης Ανδρώνος, τηλ. 22650-23822).

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Άμφισσα 16 Αυγούστου 2019

Ο Δήμαρχος Δελφών

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Συνάντηση δικτύωσης ΣΒΘΣΕ με τον Πρέσβη του Βιετνάμ στην Ελλάδα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στ…