Home Δήμος Δελφών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμος Δελφών - 21 Ιανουαρίου, 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Επιμελητήριο Φωκίδας
Γιδογιάννου 7,
331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ                                                                      Αρ.πρωτ.:   116               
τηλ. 22650-28697, -23651                                               Άμφισσα,  21/01/2013
 fax: 22650-22185
e-mail: [email protected]
www.epimelitiriofokidas.gr                                                          

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φωκίδας, έχοντας υπόψη:
1.Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου του άρθρου 3ζ του Ν.2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων (Φ.Ε.Κ. 154Α/10.9.1992), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297Α/06.12.2005).
2.Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 3β του Ν.2081/92, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005, σε συνδυασμό με την από 03.10.2012 (Πρακτικό 7/2012) απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
3.Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Φωκίδας με έναν οικονομολόγο ως (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών παρουσίας του Επιμελητηρίου, κυρίως στον ευρωπαϊκό και διεθνή στίβο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός (1) οικονομολόγου ως ειδικού επιστημονικού συνεργάτη, προκειμένου να παρέχει τεχνικοοικονομική υποστήριξη στο έργο του Επιμελητηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
•Να είναι απόφοιτοι Σχολής Οικονομικών Επιστημών ημεδαπού ή αλλοδαπού (που έχουν αναγνωρίσει τον τίτλο σπουδών τους στην Ελλάδα) Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.
•Να γνωρίζουν καλά μία ξένη γλώσσα.
•Να είναι αποδεδειγμένα γνώστες χρήσης Η/Υ, ή να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς αυτό. 
•Σχετική προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί.  
•Να μην διώκονται για κακούργημα και να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας και να μην τελούν υπό δικαστική αντίληψη και απαγόρευση. 
•Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.   
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από νόμιμη Αρχή.
 Η συνεργασία του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει από 21/1/2013 έως και την 4/2/2013 (και ώρα 12η μεσημβρινή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φωκίδας (Γιδογιάννου 7, Άμφισσα, τηλ. 2265028697, -23651), αίτηση (χορηγείται και από τις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου),  συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:
•Βιογραφικό σημείωμα.
•Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
•Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών.
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση χειρισμού Η/Υ.
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται:
α) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές (προκειμένου για άνδρες).   
•β) Ότι δεν διώκεται για κακούργημα και δεν έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, μαστροπείας, λαθρεμπορίας, ούτε τελεί υπό δικαστική αντίληψη και απαγόρευση. 
 γ)Ότι όλα τα δηλούμενα και κατατιθέμενα στοιχεία με την αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
 Τυχόν φάκελοι που υποβλήθηκαν πριν από την καθοριζόμενη στην παρούσα προκήρυξη ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων, ή θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.  
 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προσόντων που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου παρουσία και του νομικού συμβούλου που έχει ορίσει η Δ.Ε. προκειμένου να επιλεγεί ο ως άνω ειδικός επιστημονικός συνεργάτης. Κατά το άνοιγμα των φακέλων έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι υποψήφιοι.
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει αζημίως άγονο το διαγωνισμό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση της δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις προϋποθέσεις για την επιλογή του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.
 Για την παρούσα προκήρυξη να γίνουν τρείς δημοσιεύσεις  στον τοπικό τύπο, να αναρτηθεί με την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του Επιμελητηρίου στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.epimelitiriofokidas.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γιδογιάννου 7 στην Άμφισσα, επί δεκαπέντε (15) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες και να παραμείνει για όλο το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση ιδίων προσόντων μεταξύ δύο αιτούντων  υποψηφίων, θα προτιμηθεί ο έχων την  εντοπιότητα.
 Πιθανές ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Άμφισσα,  21/1/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…