Home Εικόνες Αρχικής «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»: Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών του 2022
Εικόνες Αρχικής - Τοπικά - 24 Δεκεμβρίου, 2021

«ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»: Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών του 2022

Ψηφίζουμε ΚΑΤΑγια τον Προϋπολογισμό του Δήμου του 2022.

Οι λόγοι που τον καταψηφίζουμε είναι ουσιαστικοί με πολιτικό σκεπτικό που πηγάζουν μέσα από την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την σύνταξή του. Κι αυτοί σήμερα γίνονται φανεροί όσο ποτέ άλλοτε ακριβώς επειδή η χρονική εισαγωγή του προς ψήφιση από το δ.σ. εντός του τρέχοντος έτους για το επόμενο (όπως πρέπει να γίνεται) μετά πολλά έτη, εξαλείφει λόγους στους οποίους επικεντρώναμε τα προηγούμενα χρόνια.

Αρχικά το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι πως πολιτική Εισήγηση- Έκθεση από την Δημοτική Αρχή προς το δ.σ. δεν υπάρχει και ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός προς ψήφιση εξαντλείται στην Λογιστική αποτύπωση των Κωδικών στους οποίους έχουν καταγραφεί Έσοδα και Δαπάνες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι πως η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αν και ΥΠΟ στελεχωμένη έκανε την δουλειά της.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί καθυστερεί η υποβολή των Προϋπολογισμών προς το δ.σ. εφ’ όσον τίποτα καινούργιο δεν μας λένε και αποκλειστικά αναφέρουν κάθε χρονιά την λογιστική απεικόνιση των Εσόδων και των Δαπανών και την πρόβλεψη για το επόμενο έτος με βάση τα συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα;

Ανατρέχοντας στο άρθρο 266 του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) που αναφέρεται στην σύνταξη του Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε πως η Δημοτική Αρχή μετά από 2 ½ περίπου χρόνια θητείας δεν έχει καταθέσει το Τετραετές (4ετες) Επιχειρησιακό Πρόγραμμά της. Σύμφωνα με αυτό δίνονται κατευθύνσεις ανά Έτος για τον Δήμο με το λεγόμενο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης», όπου αποτυπώνονται οι Πολιτικές Επιλογές, Κατευθύνσεις και Αποφάσεις της, τις οποίες καλούμαστε να κρίνουμε και τελικά να επικυρώσουμε ή καταψηφίσουμε πάντα αιτιολογημένα.

Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα που αποτελεί μέρος του, πρέπει να εναρμονίζονται στις κατευθύνσεις και παραδοχές του Ετήσιου προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ της παραπάνω διαδικασίας είναι: α) η εφαρμογή του Χωρικού σχεδιασμού (ΔΕΝ υπάρχει), β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του Αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Τοπικό επίπεδο (ΔΕΝ υπάρχει), γ) η συμβολή της Ανατροφοδότησης και η Προσαρμογή του σχεδιασμού (ΔΕΝ υπάρχει), δ) ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το σύνολο των Διοικητικών και Γεωγραφικών υποενοτήτων του Δήμου (ΔΕΝ υπάρχει), ε) οι Δείκτες παρακολούθησης & αξιολόγησης (ΔΕΝ υπάρχουν).Σχόλιο: οι 10 στόχοι του Δημάρχου για το 2022 παραδέχονται όλα τα παραπάνω

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΔΕΝ υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η Δημοτική Αρχή και με ένα λόγο: Έχουμε Έλλειμα Στόχων για τον Δήμο. (Σχόλιο: Δεν είχαμε ποτέ επί της ουσίας)

Στην Αιτιολογική Έκθεση που μας παρουσιάσατε περιγράφονται αποκλειστικά ο τρόπος και οι κανόνες βάση των οποίων πρέπει να συντάσσονται οι Προϋπολογισμοί.

Οι οποίοι κανόνες βέβαια δεν τηρούνται από την Δημοτική Αρχή.

Αποκλειστική προτεραιότητά σας είναι η εναρμόνιση των Αριθμών στην λογική του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ που εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, για να έρθετε με την σειρά σας μέσα από τις συνεχείς αναμορφώσεις που φέτος «πιάσαμε» το απόλυτο «δημοτικό συμβούλιο & Αναμόρφωση Προϋπολογισμού», να εκτρέψετε ότι ψηφίσατε στην αρχή. Φυσικά έλεγχος δεν υφίσταται στην παραπάνω τακτική.

Η Αιτιολογική Έκθεση έπρεπε να σχολιάζει και να αποτιμά όλη την πορεία της εφαρμογής του περσυνού Προϋπολογισμού. Να αποτιμά την πορεία των Εσόδων, ποιοι είναι οι λόγοι που υλοποιήθηκαν σε ποσοστό επι της % οι στόχοι που είχε πέρυσι ψηφίσει το δ.σ.,σε ποιες εκτιμήσεις στηρίζεταικαι κάνει τις νέες προτάσεις. Να κάνει λόγο για την πορεία των Δαπανών και εάν και πόσο ξεπέρασαν τα προβλεπόμενα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα την εγγραφή των κωδικών 3212 & 3214 των Εσόδων που αφορούν Τέλη ύδρευσης και Αποχέτευσης προηγούμενων ετών ανείσπρακτων από των Δήμο, που ενώ παρουσίασαν ελάχιστη έως καμία μεταβολή, επανεγγράφονται στον Νέο Προϋπολογισμό σχεδόν αυτούσιοι. Θέτουμε ερωτήματα: Γιατί δεν εισπράττονται; Περιμένουμε τον χρόνο ώστε να διαγραφούν; Υπάρχει σχέδιο διαφορετικής διεκδίκησης; Ποιες είναι οι προθέσεις και η Πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής;

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγγραφή στα Έσοδα χρηματικών ποσών που διεκδικούσε ο Δήμος από Έργα που δεν υλοποιήθηκαν που όμως δικαστικές Αποφάσεις δεν τα κατακυρώνουν. Τα ίδια ποσά αντίστοιχα εγγράφονται στις Δαπάνες γιατί είναι απαιτητά από τους Φορείς που τα χρηματοδότησαν. Κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά σε Έργα που αφορούν τον πρώην Δήμο Γραβιάς. Αν πράγματι από την μια ο Δήμος δεν εισπράξει τα ποσά που εγγράφει στα Έσοδα, αλλά τα αποδώσει στο τέλος σύμφωνα με τις Δαπάνες, η «ΤΡΥΠΑ» στον Προϋπολογισμό είναι μεγάλη.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ουσιαστικό Πλαίσιο στο Πρόγραμμα των Δαπανών. Ούτε βέβαια Πρόγραμμα παρακολούθησης της πορείας των Δαπανών.

ΔΕΝ υπάρχει Αποθήκη Υλικών, ούτε αποτύπωση των Παγίων του Δήμου. Σε κάθε Προϋπολογισμό οι εγγραφές για αγορά διαφόρων υλικών και αναλωσίμων είναι φανερές. Ποιος γνωρίζει τα αποθέματα από τις αγορές των υλικών αυτών όπως π.χ. τα ελαστικά των αυτοκινήτων; Υπάρχουν ή όχι και που χρησιμοποιήθηκαν όταν αυτά αγοράστηκαν; Ή πόσο ασφαλτόμιγμα διαθέτει σήμερα ο Δήμος Δελφών; Αν διαθέτει που είναι αποθηκευμένο;

Στις ΤΟΠΙΚΕΣ Κοινότητες ΔΕΝ καταρτίστηκε κανένα σχέδιο όπως προβλέπεται πριν την σύνταξη του Προϋπολογισμού. ΔΕΝ γνωρίζουμε τι Δαπάνη προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για την κάθε μία. Ποιο είναι το Ανώτατο όριο και με ποια κριτήρια ορίζεται αυτό για την κάθε μία.

Η αντίδραση των Συμβούλων πολλών Κοινοτήτων ήταν χαρακτηριστική όταν και φέτος ήρθε στο συμβούλιό τους προς συζήτηση η σύνταξη Τεχνικού προγράμματος που αφορούσε τον τόπο τους:

«Να στείλουμε πάλι αυτό που είχαμε και πέρυσι προτείνει. Έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν υλοποιήθηκε από όσα πέρυσι προτείναμε όπως και πρόπερσι». Για 3η χρονιά τα ίδια.

Αποκαλύπτει η Διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του Προϋπολογισμού και τα τεράστια προβλήματα τα οποία συσσωρεύτηκαν με τον χρόνο από τις ίδιες τις Πολιτικές Αποφάσεις και Επιλογές της Δημοτικής Αρχής  και τις προθέσεις της για την συνέχεια πως δεν θα αλλάξει κατεύθυνση.

Η Πολιτική Διαχείριση που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ως αναφορά την Διοίκηση του Δήμου άλλες φορές αποτυπώνεται και άλλες όχι.

Οσμιζόμαστε μέσα από τα θέματα που έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικαστικές υποθέσεις που έχει ανοιχτές ο Δήμος πως πρέπει να είναι πολλές.

Ρωτάμε λοιπόν: Θα έπρεπε ή όχι στον Προϋπολογισμό να αναφέρονται πόσες Αγωγές είναι σήμερα σε βάρος του Δήμου; Ποιο είναι το ποσό που διεκδικείται από τον Δήμο μέσα από τις αγωγές αυτές; Τι έξοδα υπολογίζουμε πως γεννιούνται από την Νομική υποστήριξη;

Η χρηματοδότηση που μας δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών για την διευθέτηση των Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους, επίσης δεν καταγράφεται στον Προϋπολογισμό ως ποσό που στο μέλλον θα πρέπει να επιστραφεί.

Όλα τα παραπάνω εξετάζονται και φανερώνουν αν έχουμε ή όχι, «Χρηστή Πολιτική Άσκηση & Διοίκηση των Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου». Διότι είναι Πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής και όλων των προηγούμενων να αναθέτουν έργα για τα οποία δεν είχαν τα απαιτούμενα Ταμειακά διαθέσιμα, που σήμερα τα διεκδικούν οι εργολάβοι που τα υλοποίησαν μέσα από την  δικαστική οδό.

Αυτή η Άσκηση Πολιτικής είναι καταστροφική για τα συμφέροντα του Δήμου και του Δημότη.

Είναι Πολιτική Εξυπηρέτησης ΟΧΙ των συμφερόντων του Δήμου, αλλά των συμφερόντων που αφορούν ουσιαστικά την Πολιτική Επιβίωση των Διοικούντων του Δήμου, υλοποιώντας υποσχέσεις και υποχρεώσεις που θα ανταλλαχθούν στην συνέχεια κλπ. Ναρκοθετώντας φυσικά το μέλλον του Δήμου ανεξάρτητα εάν συνεχίσουν να διοικούν οι ίδιοι ή άλλοι.

Είναι λοιπόν Πολιτική Επιλογή η Απουσία μιας Έκθεσης Προϋπολογισμού όπου θα αναφέρει, θα αναλύει θα αποτιμά και θα προτείνει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

    Για ΟΛΟΥΣ αυτούς τους λόγους ο Προϋπολογισμός είναι Εικονικός και δεν θα μπορούσαμε να τον ΥΠΕΡ ψηφίσουμε.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για εμάς έπρεπε ο Προϋπολογισμός ταυτόχρονα να διεκδικεί πόρους και χρήματα κάθε φορά που συντάσσεται από την Κυβέρνηση,  ιδιαίτερα σήμερα στις συνθήκες που βιώνουμε ως Πολίτες και Αυτοδιοίκηση.

– Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως στον φετινό Κρατικό Προϋπολογισμό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες επιχορηγούνται με λιγότερα από πέρυσι κατά 137εκ ευρώ.

– Ταυτόχρονα οι Δαπάνες των Δήμων αυξήθηκαν λόγο της Πανδημίας σε Κοινωνικές Παροχές στα 154εκ. ευρώ και πήραν ως επιχορήγηση από το Κράτος για τον λόγο αυτό 101εκ. ευρώ (Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού)

– Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θεωρεί πως είμαστε στο τέλος της Πανδημίας και δεν προβλέπει νέα επιχορήγηση προς τους Δήμους και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει Νέα μέτρα για το 2022!!! Φαίνεται πως μπορεί να γίνουμε και αντικείμενο εμπαιγμού.

-Σύμφωνα με τους φόρους που προϋπολογίζονται  από το ΦΠΑ το Εισόδημα και τον ΕΝΦΙΑ στο  Κρατικό Προϋπολογισμό το 2022 οι Δήμοι πρέπει να λάβουν 450εκ ευρώ περίπου και η αντίστοιχη εγγραφή προβλέπει απόδοση 51εκ ευρώ!!!

-Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται να ανέλθουν σε 1.000 εργαζόμενους Πανελλαδικά (3 άτομα Μ.Ο. ανα Δήμο) όταν οι ελλείψεις αποδεδειγμένα είναι τεράστιες.

Έπειτα από όλα τα παραπάνω έπρεπε ο φετινόςΠροϋπολογισμός του Δήμου Δελφών να προτείνει προς το δ.σ. να λάβει Απόφαση Πολιτική με κύριους άξονες:

  • Εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 και ακύρωση των στρεβλών Νομοθετικών Τροπολογιών από την Κυβέρνηση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Επιτροπών την συγκρότησή τους και όλες όσες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και την φιλοσοφία της Διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη και του Κλεισθένη.
  • Σαφή και Διακριτή συμμετοχή των Δήμων στο Σχέδιο Ανάπτυξης & Ανθεκτικότητας
  • Διεκδίκηση πόρων από τους ΚΑΠ ειδικά για τους χαρακτηρισμένους Ορεινούς Δήμους
  • Το 30% των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων να δοθεί αποκλειστικά στους Δήμους.
  • Αποφυγή των Πλεονασμάτων που θέλει να επιβάλλει στους Δήμους η Κυβέρνηση.
  • Αναστροφή της αρνητικής πορείας που έλαβαν τα τελευταία χρόνια οι Κρατικές Επιχορηγήσεις
  • Ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον επιχορήγηση λόγο της Πανδημίας έως ότου εξασθενίσει το φαινόμενό της.
  • Γενναίο άνοιγμα σε Μόνιμες προσλήψεις Προσωπικού.
  • Άνοιγμα της συζήτησης για τα Παρακρατηθέντα της περιόδου 2009-2021

 

Αυτή για Εμάς πρέπει να είναι η Φιλοσοφία της Ανάλυσης, της Διεκδίκησης και της Ουσιαστικής προσέγγισης που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα Προϋπολογισμό Παραγωγικό & Θετικό για τον Δήμο Δελφών.

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Λ. Αναγνωστόπουλος: Το πρόγραμμα δράσης της πενταετίας για τη Δ.Ε. Άμφισσας

Η ομάδα της «Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών», με επικεφαλής τον Λουκά Αναγνωστόπουλο παρ…