Home Κοινωνικοί φορείς ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ κκ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ
Κοινωνικοί φορείς - 6 Απριλίου, 2018

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ κκ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ

 

Πρός

Τόν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ

τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστο λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀδελφοί μου εὐλογημένοι,

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό συνταρακτικό γεγονός τῆς ἱστορίας, ὄχι μόνο διότι ἄνθρωπος ἐπέστρεψε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀλλά διότι αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχε ὁδηγηθεῖ σέ ἀτιμωτικό θάνατο ὡς κακοῦργος.

Ἐνῶ οἱ σταυρωτές Του ἐνόμιζαν, ὅτι μέ τόν Σταυρικό Του θάνατο θά ἐτελείωναν ὅλα, πανικοβάλλονται καί καταπλήσσονται μέ τήν ἔκρηξη τῆς Ἀναστάσεως καί «ὡς τήκεται κηρός ἀπό προσώπου πυρός» λειώνουν καί διαλύονται τά σχέδιά τους, γιά νά διδαχθοῦμε ὅλοι ἐμεῖς, ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡ παντοκρατορία τῶν ἀσεβῶν δέν αἰωνίζει, ἀλλά συντρίβεται καί ἀφανίζεται.

Ἀπό τόν τάφο τῆς φθορᾶς ἀναπηδᾶ ἡ ζωή τῆς ἀφθαρσίας. Ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ μεταβάλλεται σε «ὄλβιο τάφο», δηλαδή σέ εὐδαίμονα καί μακάριο τάφο. Αὐτό πού ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δέν ἐννοεῖ, γιατί εἶναι ἀντίθετο στή φύση, ἐπιτελεῖται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἔτσι ὁ χῶρος τοῦ θανάτου μετατρέπεται σέ χῶρο ζωῆς.

Θριαμβευτικοί εἶναι οἱ ὕμνοι τῆς Ἀναστάσεως, πού ἀναφέρονται στή νίκη τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου. Τόν Χριστό τόν ὀνομάζουν «Νυμφίο», ὁ ὁποῖος ἐξέρχεται ἐκ τοῦ τάφου «ὥσπερ ἐκ παστοῦ» δηλαδή σάν νά βγαίνει ἀπό νυφικό κρεββάτι, στολισμένο καί λαμπρό.

Ὁ Χριστός ἐξαγόρασε τόν κάθε ἄνθρωπο ἀπό τήν κατάρα τῆς λύπης καί τόν ὁδήγησε στή χαρά. Μέ τόν Σταυρικό Του θάνατο, μέ τόν δικό Του πόνο καί μέ τήν προσωπική Του λύπη ἀφαίρεσε τό βάρος τῆς λύπης ἀπό τόν κόσμο καί ἔφερε χαρά. Διά τοῦ Χριστοῦ καί μέ τόν Χριστό ὁ κάθε πόνος μεταλλάσσεται σέ χαρά. Μέ αὐτή τήν ἐμπειρία ἠμπορεῖ νά λέγει ὁ κάθε πονεμένος ἄνθρωπος στόν Κύριο:

«Κύριε, μέχρι χθές ἡ ζωή μου ἦταν βουτηγμένη μέσα στό θάνατο. Σήμερα μαζί σου ἀναστήθηκα. Χθές ἤμουν σταυρωμένος μέ τά πάθη μου καί τίς κακίες μου. Σήμερα σέ ἀκολουθῶ στή νέα ζωή τῆς ἀναστάσεως μέσα στήν Ἐκκλησία Σου».

Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα. «Ὁ Πασχαλινός ἀμνός μας Χριστός, γιά μᾶς ἐθυσιάσθηκε» (Α΄ Κορ. 5,7).

Δέν νοεῖται Πάσχα χωρίς τόν Ἀμνό. Στήν Αἴγυπτο οἱ Ἰσραηλῖτες ἔφαγαν σέ κοινό τραπέζι τόν Ἀμνό καί ὅλοι μαζί ἀνεχώρησαν γιά τήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Πάσχα θά πεῖ ἔξοδος ἀπό τήν γῆ τῆς δουλείας στήν χώρα τῆς ἐλευθερίας.

Στό δικό μας Χριστιανικό Πάσχα, Ἀμνός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, «ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». Ὁ Χριστός προσφέρει τήν σάρκα Του ὡς θυσία «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰω. 6,51) καί ἐγκαινιάζει τό νέο Πασχάλιο Δεῖπνο καί πραγματώνει τή δική του ἔξοδο ἀπό αὐτόν τόν ἁμαρτωλό κόσμο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅλοι οἱ πιστοί καλούμεθα σήμερα νά παρακαθήσωμε στήν Πασχαλινή Τράπεζα, στήν ὁποία «Χριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θῦμα, ἀμνός Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν κόσμου». Σ’ αὐτή τήν Ἁγία Τράπεζα τῆς Ἐκκλησίας μᾶς καλεῖ ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης μέ τόν Κατηχητικό λόγο:

«Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθῃ πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως… ».

Αὐτήν τήν ἱερή σωστική παράδοση ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια καί πλέον, συνεχίζουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καί στήν φωτόλουστη Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία κατά χιλιάδες προσέρχονται οἱ πιστοί καί μεταλαμβάνουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ γιά νά ζήσουν μαζί Του τήν νέα ζωή τῆς Ἀναστάσεως.

Μόνο ἔτσι βιώνεται τό Πάσχα. Χωρίς τήν βρώση τοῦ  Πασχαλίου Ἀμνοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπάρχει διάβαση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς. Μένει, δυστυχῶς γιά ἑμᾶς σήμερα, ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, μιά ἐντυπωσιακή καί φαντασμαγορική ἑορτή μέ μόνο ἐξωτερικό περιεχόμενο, χωρίς κἄν νά ἀγγίζει τήν ψυχή μας καί νά ἀλλάζει τή ζωή μας.

Ἀδελφοί μου.    

Τό Πάσχα ἀναιρεῖ τήν λύπη. Κάθε λύπη, κάθε πόνο, κάθε θλίψη, κάθε δοκιμασία ὁ Ἰησοῦς Χριστός τούς δίδει ἄλλο νόημα, ἀφοῦ Αὐτός ἐνίκησε τόν θάνατο καί τήν ἁμαρτία.

Δέν θά πρέπει λοιπόν νά μένουμε ἀκόμα στή θλίψη τῆς Σταυρώσεως.

«Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ»

«Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται»

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός»

      Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ ἀναστάντος.

Ὁ  Μητροπολίτης

†  Ὁ Φωκίδος   Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ς


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Απάντηση Ι. Μπούγα, σε Επίκαιρη Ερώτηση της “ΝΙΚΗ” για τηΣχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στον προγραμματισμό πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κα…