Home Εικόνες Αρχικής Οδικό έργο 600 χλδ ε στην Άμφισσα προκηρύσσει η ΠΕ Φωκίδας
Εικόνες Αρχικής - Π.Ε. Φωκίδας - 13 Οκτωβρίου, 2023

Οδικό έργο 600 χλδ ε στην Άμφισσα προκηρύσσει η ΠΕ Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ              

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

23PROC013574512 2023-10-12

ΑΔΑ: ΡΒ3Χ7ΛΗ-51Σ

         

    Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 12-10-2023

                                                  Α.Π. : 215936

Κωδικός  CPV: 45262330-3

                          45233142-6 

                                                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 1. Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» με προϋπολογισμό 580.000,00 ΕΥΡΩ.

 1. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (91%) με προϋπολογισμό 433.022,68€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα).

 

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας – Δ/νση Τεχνικών Έργων.

Ταχυδρομική Δ/νση : Γιδογιάννου 31 Άμφισσα ΤΚ 33100 – email : [email protected] 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Κόκκινος τηλ. 2265350-563, Μ. Φαροπούλου τηλ. 2265350-570, ΦΑΞ  2265350-565,

email: [email protected][email protected]

       Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»   www.promitheus.gov.gr (Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 203868 NUTS EL645)    στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας  αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι: η αποκατάσταση ρηγματώσεων  και αντιστήριξης των πρανών της οδού  Ε.Ο. Νο 27  της Π.Ε. Φωκίδας. 
 2.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς Φ.Π.Α 467.741,94 ΕΥΡΩ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι (750) ημερολογιακές ημέρες.  
 4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεις. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) και 1(γ) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.  Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

       Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.355,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα τρεις  μήνες (13) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις μήνες (13)  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) –άρθρο 95  – παραγ 2α  Ν4412/2016
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 13/11/2023 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00 μ.μ.
 4. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Α.Α. 203868. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η 17/11/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ
 6. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ του οικονομικού έτους 2023. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 8. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :Σύμφωνα με την παρ. 4.3 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού
 9. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ αριθμ. 159/2022 απόφαση / πρακτικό 20ης (τακτικής) 06-12-2022  συνεδρίασης , θέμα 6ο  (ΑΔΑ: 6ΨΤ07ΛΗ-Χ5Κ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

 

Λαμία  12-10-2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αναθέτουσα Αρχή)  

                                           

 

                                                                  ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…