Home Εικόνες Αρχικής Με ερώτηση στη Βουλή ο κ.Ι.Μπούγας ανοίγει ξανά το φάκελο του γηροκομείου Άμφισσας ζητώντας: Τους υπεύθυνους, τα πορίσματα και τη ζημία
Εικόνες Αρχικής - Τοπικά - 17 Δεκεμβρίου, 2022

Με ερώτηση στη Βουλή ο κ.Ι.Μπούγας ανοίγει ξανά το φάκελο του γηροκομείου Άμφισσας ζητώντας: Τους υπεύθυνους, τα πορίσματα και τη ζημία

Με ερώτηση στη Βουλή ο κ.Ι.Μπούγας ανοίγει ξανά το φάκελο του γηροκομείου Άμφισσας ζητώντας:

Τους υπεύθυνους, τα πορίσματα και τη ζημία

-Πώς προέκυψε το υψηλό έλλειμμα στους κατατεθειμένους ισολογισμούς του ιδρύματος μέχρι το έτος 2014, αναρωτιέται ο Βουλυτής.

-Εάν έχουν διαπιστωθεί διαχεριστικές πλημμέλειες κατά το χρονικό

διάστημα των ετών 2007 έως 2017, αναφέρει και ζητεί έγγραφα.

-Ζητεί να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος του ελλείμματος και των χρεών του ιδρύματος κατά το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του και σήμερα.

 

 

Τους υπεύθυνους, αλλά και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που προκάλεσαν στο Γηροκομείο Άμφισσας, αναζητεί ο βουλευτής Φωκίδας κ. Γιάννης Μπούγας, ανοίγοντας εκ νέου το φάκελο της υπόθεσης, στη Βουλή πλέον.

Ειδικότερα ζητεί αναλυτικά τα μέλη των διαχειριστικών επιτροπών, το ακριβές μέγεθος της περιουσίας του, τότε και τώρα, αλλά και τα πορίσματα των ελεγκτών. Συγκεκριμένα στην ερώτησή του ζητεί κατάθεση εγγράφων και αναφέρει τα εξής:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: 1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

  1. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: Στάλλειο – Γάτειο Γηροκομείο Άμφισσας

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 5140/15.01.2021 επιστολή του Υπουργείου

Οικονομικών, στο πλαίσιο των ιδρυτικού σκοπού του ιδρύματος με την επωνυμία

«Στάλλειο – Γάτειο Γηροκομείο» (υπ’ αριθµ. 1762/24-95-2006 απόφαση του Νομάρχη

Φωκίδος – εφεξής χάριν συντομίας «ίδρυμα»), με έδρα την Άμφισσα, προερχόμενου από

τις συνενώσεις των περιουσιών των δωρητών Γεωργίου Σταλλού, Ευθυμίου Γάτου,

Ιωάννου Γιδόγιαννου, Γεωργίου Γαζή, Περικλή Γάτου, Αθανασίου Δημητρά, Αντωνίου

Κονιάκου, Σωτηρίου Ζησίµου, Παρασκευής Τσόκα και Ευδοξίας Φασουλή, λειτούρησε γηροκοµείο δυναμικότητας τριάντα (30) κλινών, επί των οδών Παύλου Μπακογιάννη και Θοάντος στην Άμφισσα.

Με το π.δ. της 14.12.2007 κυρώθηκε ο Οργανισμός του ανωτέρω ιδρύματος, το

οποίο υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωµμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας («ΑΔΘΣΕ»), κι έχει σκοπό τη στέγαση, περίθαλψη, εξυπηρέτηση, διατροφή και ψυχαγωγία τριάντα (30) τουλάχιστον ατόμων από τον νομό Φωκίδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ποσοστό 20% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής δυναμικότητας των κλινών του ιδρύματος θα διατίθεται σε απόρους.

Το γηροκοµείο λειτούργησε μόλις µέχρι την 02.07.2014, διότι τα έξοδα

λειτουργίας του ήταν κατά πολύ περισσότερα από τα έσοδά του, µε συνέπεια την

αδυναμία πληρωμής των δαπανών, ενώ οι οφειλές του υπερβαίνουν το ποσό των

2.250.000,00 ευρώ (βλ. υπ’ αρ. πρωτ. 215772/2020 επιστολή της ΑΔΘΣΕ). Η ολιγοετής λειτουργία του Γηροκομείου δημιούργησε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα (π.χ. αυξημένη ανεργία λόγω της διακοπής της απασχόλησης των εργαζομένων, ανεξόφλητες οφειλές προς προμηθευτές κ.λπ.) αλλά και υπέρογκα χρέη, για την κάλυψη των οποίων επεβλήθησαν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων.

Η αιφνίδια τότε διακοπή λειτουργίας του Γηροκομείου, λόγω των πράξεων και

παραλείψεων όσων διαχρονικά άσκησαν διοίκηση του ιδρύματος και διαχείριση της περιουσίας του, είχε σοβαρότατες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Για το σοβαρότατο αυτό ζήτημα, ιδίως κατόπιν των προσφάτων εξελίξεων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με δομές κοινωνικής μέριμνας και προνοιακές μονάδες ανά την επικράτεια, μέχρι σήμερα ουδεμία εξήγηση έχει δοθεί στην τοπική κοινωνία, η οποία αγνοεί το ακριβές ύψος της ζημίας και ποιος ευθύνεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Πώς προέκυψε το υψηλό έλλειμμα στους κατατεθειμένους

ισολογισμούς του ιδρύματος μέχρι το έτος 2014 όταν διεκόπη η λειτουργία

του, και για ποιο λόγο δεν ελήφθησαν μέτρα εγκαίρως νωρίτερα, προς

αποφυγή των δυσμενών συνεπειών;

  1. Ποιο το συνολικό ύψος του ελλείμματος και των χρεών του ιδρύματος

κατά το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του και ποιο σήμερα;

  1. α) Εάν έχουν διαπιστωθεί διαχεριστικές πλημμέλειες κατά το χρονικό

διάστημα των ετών 2007 έως 2017 και σε καταφατική περίπτωση ποιες είναι

και από ποιους διεπράχθησαν; β) εάν μετά τη διακοπή των εργασιών

ακολούθησε στάδιο εκκαθάρισης του ιδρύματος, ποιος το πραγματοποίησε,

ποια η εξέλιξη έως σήμερα και σε ποια πορίσματα έχει καταλήξει;

  1. Ποια τα αναλυτικά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος καθώς κι η αξία

τους κατά το έτος διακοπής εργασιών το 2014, και ποια είναι αντιστοίχως

σήμερα;

  1. α) Εκκρεμούν αναγκαστικοί πλειστηριασμοί αναφορικά με περιουσιακά

στοιχεία του ιδρύματος ή έχουν ενδεχομένως ήδη εκπλειστηριασθεί στοιχεία

και, εάν ναι, σε τι ποσό ανήλθε το εκάστοτε εκπλειστηρίασμα; β) Έχουν

διενεργηθεί λογιστικοί έλεγχοι, από ποιο φορέα και ποια τα αποτελέσματά

τους; Διαπιστώθηκαν ευθύνες και, σε καταφατική περίπτωση, κατά ποίων και

με ποιο τρόπο αυτές έχουν καταλογιστεί;

  1. Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση με

σκοπό τη διευθέτηση των χρεών του ιδρύματος, τη διατήρηση και αξιοποίηση

της διαθέσιμης περιουσίας και ενδεχομένως την επαναλειτουργία του;

Μετά ταύτα, προς ενημέρωση των πολιτών, αιτούμαι όπως χορηγηθούν:

Α) αναλυτικός κατάλογος μελών των διαχειριστικών επιτροπών ή/και

οργάνων εκκαθάρισης από το έτος 2007 μέχρι σήμερα.

Β) τα πορίσματα από κάθε φορέα που υφίστανται σχετικά με τις

διαπιστωθείσες πράξεις και παραλείψεις της εν γένει διαχείρισης των

αρμοδιοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος.

Γ) κατάλογος περιουσιακών στοιχείων και αξία τους, περιουσιακών

στοιχείων που εκπλειστηριάσθηκαν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο

απαλλοτριώθηκαν και ποιο το ποσό που εισπράχθηκε αντιστοίχως;

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…