Home Εικόνες Αρχικής Κατακυρώθηκε χθες με έκπτωση 32,15% Έχει ανάδοχο το αρδευτικό Μόρνου

Κατακυρώθηκε χθες με έκπτωση 32,15% Έχει ανάδοχο το αρδευτικό Μόρνου

Κατακυρώθηκε χθες με έκπτωση 32,15%

Έχει ανάδοχο το αρδευτικό Μόρνου

-Το έργο οδεύει προς ολοκλήρωση μετά από 40 χρόνια από τον αρχικό του σχεδιασμό, ενώ δε λειτούργησε ποτέ.

-Δεν κατατέθηκε καμιά ένσταση, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

 

Κατοχυρώθηκε η σύμβαση του έργου άρδευσης Μόρνου στον ανάδοχο “Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα δύο και δεκαπέντε τοις εκατό (32,15%)επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ειδικότερα την έγκριση του 3ου Πρακτικού – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ», αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το έργο παίρνει θέση για ολοκλήρως σαράντα χρόνια μετά τον αρχικό του σχεδιασμό.

Να υπενθυμίσουμε ότι με την µε αριθµ.36/2021 (Αριθμός Πρακτικού 4/2-4-2021, θέμα 3ο και ΑΔΑ:63Β17ΛΗ-ΣΕΘ)  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, εγκρίθηκε πρόταση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066 έτους 2021 στο ποσό των 6.500.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ066 με Κ.Α.2018ΕΠ06600055,του Υπ.Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αρ.πρ.42621/9-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΟΨ46ΜΤΛΡ-ΑΓ3, ΑΔΑΜ:21REQ0098060640).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε με ανοικτή διαδικασία, ενώ δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. Στο 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών του έργου του θέματος διαπιστώθηκε η νομιμότητά τους.

Με την αριθµ.815/2022 (Αριθμός Πρακτικού 21/07-06-2022, θέμα 29ο και ΑΔΑ: 6ΙΗΧ7ΛΗ-ΔΙΜ) εγκρίθηκε το από 04-03-2022(ολοκληρώθηκε 30-05-2022)  Πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση “Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘’ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ” με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 241066 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα δύο και δεκαπέντε τοις εκατό (32,15%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στο από 18-07-2022 3ο Πρακτικό – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος.

Άλλωστε ήδη κοινοποιήθηκε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία, η με αρ.815/2022 (Αριθμός Πρακτικού 21/07-06-2022, θέμα 29ο και ΑΔΑ:6ΙΗΧ7ΛΗ-ΔΙΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης του οικονομικού φορέα «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»  ως προσωρινού μειοδότη. Κατά την ανωτέρω αρ.815/2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν υποβλήθηκε ουδεµία ένσταση, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι Δευτέρα 20-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

Το σχετικό πρακτικό ολοκληρώθηκε την 18-07-2022 από την Επιτροπή δηµοπρασίας και υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

Για την ιστορία να πούμε ότι το έργο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σε αντιστάθμιση της μείωσης της παροχής του αρδευτικού νερού που έρεε στις εκβολές του ποταμού Μόρνου μέχρι το 1981 – όπου και κατασκευάστηκε το φράγμα και η λίμνη της ΕΥΔΑΠ. Η μελέτη του Υπουργείου Γεωργίας αποφάσισε τότε την εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή αρδευτικού έργου 24.000 στρ. Από αυτά τα 7.000 στρ. αφορούσαν την περιοχή της Ναυπακτίας και τα 17.000στρ. στην πεδιάδα του Μόρνου.

Η μελέτη του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Α΄ΚΠΣ (1983-1990). Αυτή προέβλεπε την κατασκευή αρδευτικού έργου με δύο τρόπους ανάλογα των επικρατούντων γεωλογικών υδρολογικών και εδαφολογικών συνθηκών σε αντίστοιχες περιοχές. Η υλοποίηση εξελίχθηκε σε δύο φάσεις:

Α φάση: Αφορούσε την κατασκευή αρδευτικού δικτύου 5000 στρ. Το έργο υλοποιήθηκε με την κατασκευή ενός φράγματος για την σύλληψη της επιφανειακής ροής και ανάσχεσης της υπόγειας επί της κοίτης του ποταμού Μόρνου σε θέση ανάντη της προς άρδευσης περιοχής. Για την φάση αυτή αφορούσε η κατασκευή μεγάλης δεξαμενής αναρρύθμισης και δίκτυο διανομής κλειστού τύπου υπό πίεση, χωρίς αναδασμό διότι οι μορφολογικές και υδρολογικές συνθήκες δεν απαιτούσαν την εφαρμογή του.

Β φάση: Το έργο αυτό υλοποιήθηκε και προέβλεπε την κατασκευή αρδευτικού δικτύου ανοικτών διωρυγών, δεξαμενής αναρίθμησης, στραγγιστικού δικτύου και αγροτικών δρόμων στην περιοχή κατάντη των οικισμών μέχρι την θάλασσα, με την εφαρμογή αναδασμού σε έκταση 10.000 στρ. Η στράγγιση της περιοχής ήταν απαραίτητη λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα και λόγω του χαμηλού ή και αρνητικού υψομέτρου των εδαφών. Αυτά άλλωστε διαπιστώθηκαν και από την εδαφολογική και την υδρολογική μελέτη και έτσι ο αναδασμός έργου λόγω της ανάγκης κατασκευής του στραγγιστικού δικτύου.

Το έργο αυτό εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας το 2006 και υλοποιήθηκε με φορέα το Υπουργείο Γεωργίας. Σήμερα το έργο έχει υλοποιηθεί με πολλές ατέλειες, παραλείψεις και αστοχίες, με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικό. Το έργο έχει δοθεί από το 2011 μόνο για διοικητική παραλαβή στο ΤΟΕΒ με σκοπό τον εντοπισμό ατελειών και προβλημάτων. Ο ΤΟΕΒ επανειλημμένα έχει διατυπώσει σε αναφορές του τα εκτεταμένα προβλήματα στο αρδευτικό (τσιμενταύλακες), στραγγιστικό και οδικό δίκτυο, στις διαβάσεις του έργου καθώς και στην δεξαμενή. Σήμερα λόγω των ανωτέρων δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.  Επίσης το έργο δεν είχε παραληφθεί για πολλά χρόνια από το υπουργείο και δεν είχε συνταχθεί το μητρώο του  – το οποίο θα περιέγραφε την οριστική κατάσταση των κατασκευασμένων τμημάτων.

Τα προβλήματα εντοπίστηκαν αμέσως στην μη δυνατότητα άρδευσης και την ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής, στην ελλιπή δυνατότητα πρόσβασης των κτημάτων, στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων στην ανάντη του αναδασμού περιοχή λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής τάφρου.

Παράλληλα παρά το γεγονός της ολοκλήρωσης από την υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας του αναδασμού του Μόρνου, η επιχειρούμενη προσπάθεια απόδοσης της νομής των κτημάτων στους αγρότες προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος, απέβη άκαρπη, λόγω των σφοδρών διαμαρτυριών και καταγγελιών από τους κατοίκους λόγω των κακοτεχνιών και της μη δυνατότητας πρόσβασης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας απόδοσης της νομής των νέων αυτών τεμαχίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…