Home Στερεά Η 5η ΥΠΕ για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών Προσλαμβάνει 102 άτομα ΥΕ
Στερεά - 22 Νοεμβρίου, 2017

Η 5η ΥΠΕ για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών Προσλαμβάνει 102 άτομα ΥΕ

 Την πρόσληψη για ένα έτος τεσσάρων καθαριστριών που θα κατανεμηθούν στις μονάδες υγείας του νομού, ανακοίνωσε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια με προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σε όλες τις μονάδες αναφοράς της.Στο ΚΥ ΙΤΕΑΣ 1 καθαρίστρια που θα απασχολείται 14 ώρες την εβδομάδα. 

Στο ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2 καθαρίστριες που θα απασχολούνται από 14,5 ώρες εβδομαδιαίως.
Στη Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1 καθαρίστρια που θα απασχολείται 25 ώρες την εβδομάδα. 
Η προαναφερθείσα προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 102 ατόμων σε όλες τις δομές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ειδικοτήτων καθαριότητας και φυλακτικού προσωπικού. 
Στην προκήρυξη ενώ προβλέπεται θέμα εντοπιότητας αυτό δεν αφορά τις δομές της Φωκίδας, αλλά στους δήμους Ζαγοράς – Μουρεσίου του νομού Μαγνησίας, Διστόμου – Αράχοβας- Αντίκυρας του νομού Βοιωτίας, των δήμων του Νομού Ευρυτανίας και  των δήμων των αντίστοιχων νησιών (Σκιάθου, Αλοννήσου & Σκύρου).
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)»] έχει γίνει στα καταστήματα  των μονάδων, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών  καταστημάτων  των δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες και φορείς και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα του Νομού που θα δημοσιευτεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, καθώς και στο site της Υπηρεσίας μας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/default.aspx
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…