Home Κοινωνικοί φορείς ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΕΑΣ 2021)
Κοινωνικοί φορείς - 30 Ιανουαρίου, 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΕΑΣ 2021)

  Γράφει για την ΩτΦ Ο Νικόλαος Κουδούνης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Μελετώντας την «Επιτελική Σύνοψη» που παρουσιάσθηκε στις θεματικές  ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια διαβουλεύσεων για τη περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021), διαπιστώνει κανείς ότι η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στοχεύει γενικώς προς την σωστή κατεύθυνση. 

 
Οι Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι όπως:
1. Η μείωση της ανεργίας και η αποκατάσταση συνθηκών πλήρους απασχόλησης καθώς και η αποκλιμάκωση της κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην επόμενη πενταετία. 
2. Η αναστροφή πληθυσμιακής γήρανσης, 
3. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της εκροής των υψηλής κατάρτισης νέων ( brain drain),
4. Ενεργή πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, αναβάθμισης επιχειρήσεων, καθώς και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βασισμένη στους ακόλουθους αναπτυξιακούς πυλώνες:
1. Προσανατολισμός σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό της «οικονομίας της γνώσης»
2. Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
3. Ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού
4. Ενίσχυση των συνεργασιών των επιχειρήσεων
5.Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων
6. Περιβαλλοντικός επανασχεδιασμός της οικονομίας
 
 
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τίθεται η σταθεροποίηση της 
οικονομίας της Χώρας»
 
Η στοχοθέτηση αυτή είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η προσέγγιση της επίτευξης προσομοιάζει περισσότερο σε μία ακαδημαϊκή και αισιόδοξη προσέγγιση παρά αποτελεί  μία σχεδιασμένη και προγραμματισμένη δέσμη συγκεκριμένων μέτρων και παρεμβάσεων. Για αυτό απαιτείται, κατά την γνώμη μου, μία σχολαστική προσέγγιση και μεθόδευση των επί μέρους ενεργειών και δράσεων που πρέπει να προκύψουν και από προτάσεις των κοινωνικών εταίρων.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε για παράδειγμα μείωση της ανεργίας αν δεν ασχοληθούμε αμέσως  με την δημιουργία απλού και γρήγορου αδειοδοτικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις. Δεν θα δούμε άμεση ξένη επένδυση, αν δεν δημιουργήσουμε χώρους προσέλκυσης και υποδοχής νέων επενδύσεων και αναβάθμισης επιχειρήσεων. Θέλουμε αποτελεσματική, συνεπή, χρηστή και αξιόπιστη Δημόσια Διοίκηση που θα συμβάλει στην  βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στο μεταξύ, η οικονομία αναζητά τα στηρίγματα της και σε κάθε περίπτωση απαιτεί την άρση των εμποδίων που όχι μόνο δυσκολεύουν την λειτουργία των επιχειρήσεων,  αλλά απαιτεί ένα μίνιμουμ παρεμβάσεων που η εφαρμογή τους, αν δεν αποτελεί την λύση, θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των ανωτέρω στοχεύσεων.
Θεωρούμε ότι η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική πρέπει να βασισθεί στον βασικό Πυλώνα της, την Βιομηχανία η οποία έχει με πολλούς τρόπους τεθεί στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια και ξεχάσθηκε και από αυτή ταύτη την προαναφερθείσα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Ωστόσο είναι περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο να σχεδιάσουμε την Βιομηχανική πολιτική σύμφωνα με την εκφρασθείσα  Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, να αναπτύξουμε την συμμετοχή της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας μέχρι το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια κρίση του 2008 , υιοθέτησε τη φιλόδοξη Ανακοίνωση «Για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση» (COM/2014/014), θέτοντας ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Μεταποίησης  στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ Έως το 2020. Η θέση αυτή εκφράσθηκε άλλωστε και από το σύνολο των Βιομηχανικών συνδέσμων της Χώρας. Ο ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Η Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη, ΣΒΑΠ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, ΣΒΘΚΕ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ΣΒΠΔΕ Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και τέλος ο ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, συνενώσαμε την φωνή μας: 
«Να γίνει Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας έως το 2020».  
Τέλος παραθέτω επιγραμματικά και κατά περίπτωση οι ακόλουθες θέσεις- προτάσεις άμεσης ανταπόκρισης.
 
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 
Στις υποδομές είναι αναγκαία η αναβάθμιση των Περιφερειακών οδικών δικτύων καθώς και η επέκταση των Εθνικών δικτύων. Έχουμε ανάγκη επέκτασης δικτύων Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των αναγκών της  βιομηχανίας. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των Περιφερειακών Λιμένων. Τέλος, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση σιδηροδρομικών δικτύων.

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έχουμε σημαντική βελτίωση οφειλόμενη στον ν.4014/2011. Αντίθετα, τελεί αδικαιολόγητα εν υπνώσει η ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ν. 4262/2014, η φιλοσοφία του οποίου είναι ο εκ των υστέρων και σε οποιαδήποτε στιγμή έλεγχος της «Δήλωσης συμμόρφωσης», η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά με προδιαγραφές και δεσμεύσεις  που ορίζουν οι Υπουργικές αποφάσεις και ακολουθούν τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Η μη εφαρμογή της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης διατηρεί ένα χρονοβόρο, δαιδαλώδες, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό  και διακατεχόμενο από αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία, καθεστώς αδειοδότησης, πλήρως αποτρεπτικό για τον επίδοξο επενδυτή 
 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
 
Είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωροθέτησης των περιοχών κυρίως των εκτός σχεδίου πόλεως και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μικρές ή μεγάλες Άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Η απουσία χωροθετημένων περιοχών αποτρέπει τους επίδοξους επενδυτές, δεδομένου ότι δημιουργεί μεγάλο παράγοντα αβεβαιότητας  και δεν παρέχει ούτε την στοιχειώδη ασφάλεια δικαίου. Έτσι, η αναγκαστική εγκατάσταση σε εκτός σχεδίου μη χωροθετημένη περιοχή, χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές, καθίσταται καθημερινή πρακτική, όσο διαρκεί η έλλειψη χωροθέτησης. Κατά συνέπεια, έχουμε άμεση ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων (ν.3982/11) για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, προκειμένου να αποτελέσουν πόλο έλξεως νέων επενδύσεων, καθώς και για να λύσουν πραγματικά εμπόδια ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις. Σημαντικό κίνητρο θα αποτελούσε η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης να χρηματοδοτείται με χαμηλότοκα δάνεια, να θεωρείται “Στρατηγική Επένδυση”, για να εφαρμόζονται με διαδικασίες  fast track.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 
Η φορολογική πολιτική πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο ποσοστό των φόρων με το οποίο υπολογίζονται οι φόροι.
Υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων καταπολέμησης της εισφορο-φοροδιαφυγής.
Υπάρχει άμεση ανάγκη καθιέρωσης του θεσμού της  «Συνεπούς Επιχείρησης», η οποία με αυστηρά κριτήρια απόκτησης του χαρακτηρισμού αυτού  θα απολαμβάνει:
.Την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών Επιχειρήσεων, χωρίς να μεσολαβούν οι  χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου. Δεδομένου ότι σήμερα για την επιστροφή του ΦΠΑ του «μ» μηνός, υποβάλλεται αίτηση στον «μ+1» μήνα, ελέγχεται στον «μ+4» μήνα  και τα χρήματα επιστρέφονται τον «μ+8» μήνα. 
Το ούτως διαμορφούμενο  ύψος του ανωτέρω προς επιστροφή ΦΠΑ αποτελεί ένα εξόχως υψηλό ετήσιο ποσό που είναι ανάλογο του ποσοστού των εξαγωγών σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών.
Προτείνεται  ως στρατηγική λύση καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ, η αντιστροφή χρέωσης ΦΠΑ στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Χώρα, ώστε υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ στο δημόσιο να είναι ο αγοραστής. 
 
 
 
-Με τον τρόπο αυτό: παύει ο πωλητής να γίνεται φοροεισπράκτορας και να επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ. σε περιπτώσεις αδυναμίας είσπραξης του από τον πελάτη, 
-Δεν θα απαιτείται πλέον η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ καθώς ο υπόχρεος καταβολής είναι και ο δικαιούχος της έκπτωσης, 
-Θα είναι αδύνατον πλέον να γίνει φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ με λήψη πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.
-Θα καθίσταται πολύ πιο εύκολη η διαπίστωση περιπτώσεων που η επιχείρηση εκπίπτει ΦΠΑ που δεν είναι εκπεστέος.
 
Υπάρχει άμεση ανάγκη  ύπαρξης ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος που να ανταποκρίνεται στην φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είναι η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η  καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
 
.Προτείνεται  η καθιέρωση του συμψηφισμού των συσσωρευμένων ζημιών με τα κέρδη της επόμενης δεκαετίας.
.Προτείνεται  η καθιέρωση του συμψηφισμού των καταβαλλομένων φόρων και τελών και κυρίως του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή  με απαιτήσεις από ΦΠΑ , ως άνω.
.Προτείνεται  η επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας αποσβέσεων με ελεύθερη επιλογή της σταθερής, της φθίνουσας μεθόδου της εφ΄ άπαξ απόσβεσης.
.Τέλος ζητείται μεταρρύθμιση στον τομέα  φορολογικών ελέγχων 
-Να επανέλθει το μέχρι πρότινος ισχύον καθεστώς της ισχύος του Φορολογικού Πιστοποιητικού.
-Να συντμηθεί ο χρόνος περαίωσης των διενεργούμενων φορολογικών ελέγχων. 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Πέρα από την παραδοχή όλων για την ανάγκη λήψης μέτρων μείωσης του κόστους ενέργειας στην μεταποίηση, τίθεται θέμα του έμμεσου-αφανούς πλην σημαντικού κόστους που προκύπτει από τις πτώσεις και βυθίσεις που παρουσιάζονται στις Βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση ( ΑΒΣ) Οινοφύτων-Σχηματαρίου, αποτέλεσμα των οποίων είναι η απρόοπτη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και η απώλεια του κατεργαζόμενου προϊόντος.
Προτείνεται η  επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, του Φυσικού Αερίου που αναλίσκεται για παραγωγή προϊόντων που προορίζονται όπως για παραδόσεις σε τρίτες χώρες, για παραδόσεις στην ΕΕ, αν όχι ολοκλήρου του ποσοστού, τουλάχιστον μέχρι του ποσοστού που ισχύει στην χώρα προορισμού. Ο φόρος κατανάλωσης οποίος είναι  «εσωτερικός φόρος» και δεν πρέπει να επιβαρύνει το εξαγώγιμα προϊόντα δεδομένου ότι δημιουργείται πρόβλημα άνισου ανταγωνισμού.
Προτείνεται η επαναφορά ισχύος της εξαίρεσης από την λίστα υλών, υλικών για τα οποία χορηγείται «απαλλακτικό καταβολής ΦΠΑ» όπως το Φ.Α  το Η/Ρ,  τα υλικά συσκευασίας, τα βιομηχανικά αέρια  κ.ά. Έτσι, η επιχείρηση στερείται απαραίτητης ρευστότητας, η αναπλήρωση της οποίας προσκρούει στην γενική έλλειψη ρευστότητας  των τραπεζών, ή στην δανειοδότηση με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.
Παρά το  γεγονός ότι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται πάρα πάνω αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούν και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σας στη χάραξη  Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021), διότι αποτελούν μία ολότητα θεμάτων που ταλανίζουν και απασχολούν την βιομηχανική παραγωγή.
 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ

Αστάθεια φέρνουν οι αυξήσεις στην ενέργεια και το τέλος ταφής στο δήμο Δελφών και τη ΔΕΥΑ …