Home Πολιτισμός ΕΒΕ Φωκίδας: «Προβληματισμός της ΕΣΕΕ για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων»
Πολιτισμός - 18 Δεκεμβρίου, 2013

ΕΒΕ Φωκίδας: «Προβληματισμός της ΕΣΕΕ για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Δελτίο Τύπου

«Προβληματισμός της ΕΣΕΕ για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων»

 

Το «πολυαναμενόμενο» σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολόγηση των ακινήτων που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι ο νέος φόρος ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) θα επιβληθεί από την 1/1/2014 σε όλα τα ακίνητα με σκοπό την είσπραξη 2,65 δις. Αναμένεται να επιφέρει χαμηλότερες επιβαρύνσεις που θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά, και αναλόγως με την τιμή ζώνης του ακινήτου, από 4%-21% σε σχέση με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

 

Στην ουσία το κατατεθέν νομοσχέδιο εισάγει έναν μόνιμο διπλό (υπό προϋποθέσεις) φόρο στα ακίνητα, καθώς από τη μία πλευρά προβλέπεται η θέσπιση ενός κύριου/βασικού φόρου για πάσης φύσεως ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, αγροτεμάχια, βοσκοτόπους κ.α.), ενώ παράλληλα προβλέπεται και η επιβολή ενός συμπληρωματικού φόρου στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, η οποία ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ, στα πρότυπα του σημερινού ΦΑΠ. Η πληρωμή του φόρου θα πραγματοποιείται είτε σε μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ με τον αριθμό τους να προκύπτει ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής, είτε με εφάπαξ εξόφληση, όπου θα προβλέπεται έκπτωση 1,5% επί του οφειλόμενου φόρου. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε εκείνους τους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν με μετρητά, να μεταβιβάσουν σε τρίτο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος, ή μέρους αυτού, στο Δημόσιο.

 

Λοιπές αλλαγές νομοσχεδίου στη  φορολόγηση ακινήτων και εισοδήματος:

ü         Μείωση από 1/1/2014 του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από επαχθή αιτία στο 3% από το 10% που ισχύει σήμερα, με τη διάταξη να ισχύει για κάθε άλλη περίπτωση εκτός από εκείνες της γονικής παροχής, της δωρεάς και της κληρονομιάς.

ü         Στους φόρους που καλούνται να πληρώσουν, λόγω ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και ημιτελών οικοδομών αναγνωρίζεται έκπτωση 60%, ενώ η αντίστοιχη έκπτωση για τους οικοπεδούχους, τους  κατόχους αγροτεμαχίων αλλά και για τους κοινόχρηστους χώρους  κυμαίνεται στο 90%.

ü         Οι συμβολαιογραφικές πράξεις που δεν θα εμπεριέχουν δηλώσεις και δικαιώματα του ΕΝΦΙΑ, θα θεωρούνται ως άκυρες και θα επιβάλλεται στους υποθηκοφύλακες πρόστιμο ύψους 5.000 €.

ü         Ο ΕΝΦΙΑ ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου σε κάθε ακίνητο και του συμπληρωματικού φόρου στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στο φόρο.

ü         Παράταση του μέτρου της απόσυρσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ü         Επεκτείνεται η άμεση επιβολή της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων παραβατών επιτηδευματιών έκτος από το ΣΔΟΕ και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα και υπηρεσίες που ανήκουν στη ΓΓ Δημοσίων Εσόδων.

ü         Δίνεται η δυνατότητα ελέγχων της φορολογικής διοίκησης σε 24ωρη βάση με έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου.

ü         Οι ελεγκτές θα μπορούν να προσδιορίζουν το δηλωθέν εισόδημα με βάση οποιαδήποτε μέθοδο ή διαθέσιμο στοιχείο, στις περιπτώσεις που αυτό δεν αρκεί να καλύψει τις προσωπικές δαπάνες διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας, η οποία δεν καλύπτεται από αυτό (δηλωθέν εισόδημα).  

ü         Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται για κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26%, αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που διατηρούν.

ü         Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο.

ü         Ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου ίσου με 10.000 €, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και αντίστοιχου ποσού 60.000 € για εκείνους που διατηρούν διπλογραφικά βιβλία.

ü         Η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής ύψους 150.000 € για ΦΠΑ και 300.000€ για εισόδημα, μη παραλαβής και χορήγησης εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

ü         Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.

ü         Οι ΑΕ και ΕΠΕ που δεν έχουν φορολογικό πιστοποιητικό κινδυνεύουν με πρόστιμο από 4.000 έως 40.000 €.

ü         Εάν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός δυο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 10%. Μετά την πάροδο ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται στο 20% ενώ η καθυστέρηση δυο ετών προσαυξάνει το ποσοστό στο 30%.

ü         Το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης που ισχύει στη φορολογική κλίμακα των κατοίκων στα νησιά με πληθυσμό 3.100 άτομα θα ισχύσει μέχρι τέλος του 2015, αφού από το 2016 μπαίνει τέλος σε όλες τις φοροελαφρύνσεις.

ü         Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται από Φεβρουάριο έως Απρίλιο κάθε έτους και ο αναλογούν φόρος θα καταβάλλεται σε πέντε μήνες από την υποβολή της δήλωσης.

ü         Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 30%.

ü         Για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εκπίπτει από το ποσό του φόρου εκείνο το μέρος του που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων καθώς και εκείνο το ποσό του που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

ü         Για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών, αναμένεται να αρθεί ο περιορισμός των 9.250 ευρώ, αναφορικά με τις επιχειρηματικές δαπάνες.

ü         Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να πληρώσουν νέο φόρο ύψους 90-100 εκ. ευρώ, ο οποίος θα έχει ισχύ για τα τρία επόμενα οικονομικά έτη 2014-2016 και θα εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής παροχής/συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

 

 

 

ü          

Σύνοψη αρνητικών & θετικών διατάξεων ΕΝΦΙΑ

Θετικές Διατάξεις

Αρνητικές Διατάξεις

Η επιβάρυνση για εκείνους που διαθέτουν μόνο κατοικίες (ακίνητα) αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ΔΕΗ), σε ένα ποσοστό από 4%-21%.

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τα μεσαία αντικειμενικής αξίας ακίνητα σε αντίθεση με τα αντίστοιχα μεγαλύτερης αξίας.

Φοροελαφρύνσεις θα καρπωθούν και εκείνοι οι υπόχρεοι που πληρώνουν ήδη ΦΑΠ με το υφιστάμενο σύστημα.

Έλλειψη αναλογικότητας της κλίμακας φορολόγησης κατοικιών, καθώς παρατηρείται απότομη /αδικαιολόγητη αύξηση του συντελεστή σε ορισμένα διαδοχικά κλιμάκια (π.χ. μεταξύ ακινήτων σε περιοχές με τιμή ζώνης 2.000-2.500 €/m2  και 2.501-3.000€/m2 ).

Τα φορολογικά κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ  είναι ηπιότερα (επιφυλάσσουν χαμηλότερες επιβαρύνσεις) σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΕΤΗΔΕ.

Εισαγωγή στην ουσία ενός διπλού φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ + ΦΑΠ).

Οι αγρότες, μετά και την εξαίρεση από το φόρο των αγροτικών κτισμάτων όσο και τη μείωση του βασικού φόρου σε 1 ευρώ/στρέμμα.

Ο νέος φόρος επιβαρύνει τους , τους οικοπεδούχους, τους κατόχους αγροτεμαχίων, που μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα, αλλά και δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες με αναξιοποίητα και ξενοίκιαστα ακίνητα.

Αύξηση από 7.000 σε 9.000 ευρώ του επιπέδου εισοδήματος, όπου κάποιος μπορεί να απαλλαχθεί ή να λάβει έκπτωση από τον φόρο (π.χ. άνεργοι).

Δυνατότητα ελέγχου και στην κατοικία του υπόχρεου, εφόσον αυτή είναι ταυτόχρονα και επαγγελματική έδρα.

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των φυσικών και νομικών προσώπων σε μικρά νησιά (κάτω των 3.100 κατοίκων)

Το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε πολύ μικρά νησιά (κάτω των 3.100), θα ισχύσει μέχρι τις 31/12/2015, καθώς από το 2016 καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές. 

 

Express (ηλεκτρονικές) κατασχέσεις καταθέσεων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων σε λογαριασμούς και σε τραπεζικές θυρίδες φορολογουμένων ή επιχειρήσεων, χωρίς καμία προειδοποίηση, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εφορία θα έχει τη παραπάνω δυνατότητα, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ ή μη έκδοση φορολογικών στοιχείων άνω των 300.000 ευρώ.

 

Επιβολή νέων φόρων επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το νομοσχέδιο, από τις 1/1/2014 προβλέπει:

Ø       Επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από αγοραπωλησίες μετοχών

Ø       Διατήρηση του υφιστάμενου φόρου 0,2% επί των πωλήσεων (συναλλαγών) μετοχών

Ø       Μη ύπαρξη αφορολόγητου ορίου, στα κέρδη από την υπεραξία μετοχών

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…