Home Ελλάδα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΗΠΕ
Ελλάδα - 7 Ιουνίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΗΠΕ

 Αθήνα,       03 / 06 / 2019 Αριθ. Πρωτ.:     4291 

Ταχ. Δ/νση: Σισίνη 31, Αθήνα                   
Ταχ. Κωδ.: 11528
Πληροφορίες: Ευάγγελος Αθανασίου
Τηλέφωνο: 210 8254399
Φαξ: 210 8254398              
                                         
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)
Διεύθυνση: Σισίνη 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8254399   Φαξ: 210 8254398
Τίτλος: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΕΡΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»
Υπηρεσίες:  Κατάρτιση 120 ΩΡΕΣ ΣΕ 799 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
Πιστοποίηση ΣΕ 799 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 799 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση). Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Συνολικός προϋπολογισμός: 
767.040,00 ΕΥΡΩ  χωρίς Φ.Π.Α.
           0,00  ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. (24%) 
767.040,00 ΕΥΡΩ  συνολικός προϋπολογισμός
8.   Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 18 Μήνες από την υπογραφή της.  
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (ΕΥΡΩ ), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 15.340,80  ΕΥΡΩ.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Κωδ. ΣΑΕ 1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310002). Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά στα Υποέργα με αριθμό 1,2,3,5 και 6 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002964, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5870/750/Α3/13-11-2017 και την με αρ. πρωτ. 5910/Β3/1367/26-09-2018 τροποποίηση αυτής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), Σισίνη 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα και στο τηλέφωνο 210 8254399, e-mail: [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.regionalpress.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/06/2019 και ώρα 15:00 π.μ.  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/07/2019 και ώρα 15:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 15/07/2019 και ώρα 15:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 04/06/2019
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Αθανασίου 
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

«Θύελλα» προκάλεσε η απομάκρυνση του «θεάτρου» από το κάστρο

«Θύελλα» προκάλεσε η απομάκρυνση του «θεάτρου» από το κάστρο Έργο 100 χλδ ε με νέο θέατρο …