Home Δήμος Δωρίδας Για Τοπικά Σχέδια βάζει πλώρη η Δωρίδα Πολεοδομικά σχέδια σε όλα τα χωριά
Δήμος Δωρίδας - 3 Ιουλίου, 2020

Για Τοπικά Σχέδια βάζει πλώρη η Δωρίδα Πολεοδομικά σχέδια σε όλα τα χωριά

 Για Τοπικά Σχέδια βάζει πλώρη η Δωρίδα

Πολεοδομικά σχέδια σε όλα τα χωριά

-Απόλυτη προτεραιότητα η Δημοτικές Ενότητες Ευπαλίου και Τολοφώνος, έπεται του Λιδωρικίου και ακολουθεί των Βαρδουσίων.

 

Η δουλειά που άφησαν στη μέση τα ΣΧΟΑΠ παίρνει μια ευκαιρία να ολοκληρωθεί, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ο δήμος Δωρίδας έσπευσε να συμμετάσχει για το σύνολο των δημοτικών Ενοτήτων.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης εξήγησε το πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «σύμφωνα με την πρόσκληση «Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της Χώρας. Οι μελέτες της 1ης Φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι (6) μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο κάλεσε τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμους) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να

κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (ΔΕ) σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες:

(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα

Επισημαίνεται ότι για την κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου της καθεμιάς, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται. Κάποιες ΔΕ μπορεί να διαθέτουν ήδη πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου (κυρίως εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997) ο οποίος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης ή να μην διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια ή αυτός ο σχεδιασμός να είναι σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποιήσει τις ΔΕ που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής / επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα)

(β) περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ΔΕ, από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

(ενδεικτικά αναφέρονται: περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό καθεστώς)

(γ) κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΔΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν / χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 10/07/2020.

Η προτεραιότητες που θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

-Την υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου Δωρίδος στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

-Την ένταξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου, Βαρδουσίων και κατά προτεραιότητα, ως εξής:

Α) «πολύ υψηλής προτεραιότητας»: Δ.Ε. Ευπαλίου και Δ.Ε. Τολοφώνος

Β) «υψηλής προτεραιότητας»: Δ.Ε. Λιδωρικίου

Γ) «μέσης προτεραιότητας»: Δ.Ε. Βαρδουσίων

Ο δήμαρχος Διευκρίνισε ότι ο πρώην δήμος Ευπαλίου είχε εκπονήσει σχέδια, γιατί και μπαίνει στην πρώτη κατηγορία, ενώ για το Λιδωρίκι τόνισε ότι έχει σχέδιο το Λιδωρίκι και η Πεντάπολη, ωστόσο σημείωσε ότι θα δημιουργηθεί θέμα με τις χρήσεις γης στο κομμάτι που είναι πέριξ της λίμνης, λόγω των περιορισμών.

Συμφώνησε με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Τάσος Φλώρος, θέτοντας όμως τον προβληματισμό, μήπως πρέπει να προταχθούν οι ορεινές περιοχές.

Ο κ. Ασημάκης Φλώρος, τήρησε ενδοιασμούς για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι ο δήμος δεν πήρε χαμπάρι το πρόγραμμα από το facebook που το είχε αναρτήσει ο κ. Καλλιαμπέτσος.

Ο κ. Γιάννης Λάιος αναρωτήθηκε αν θα μπορεί να παρέμβει ο δήμος με πολιτικές κατευθύνσεις στο γραφείο που θα τα εκπονήσει.

Ο κ. Καπεντζώνης εξήγησε ότι προφανώς θα μπορεί να παρέμβει ο δήμος και να δώσει κατευθύνσεις για τις χρήσης γης που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή. «Αν αποφασίσουμε ότι δε θέλουμε μια δραστηριότητα πρέπει να εξηγήσουμε και τους λόγους», είπε και διευκρίνισε ότι τα Τοπικά Σχέδια είναι η συνέχεια των ΣΧΟΑΠ. «Ακριβώς γι’ αυτό δεν μπορούμε να προτάξουμε τις ορεινές περιοχές. «Είμαστε υποχρεωμένοι από το ίδιο το πρόγραμμα να δώσουμε προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν ήδη σχέδια σε ικανοποιητικό βαθμό ωρίμανσης», εξήγησε. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης – Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά

Στον πρόεδρο του ΤΟΕΒ απευθύνεται ο Ν. Τοπούζης Επιστολή κόλαφος για Δ.Παρασκευά -Τον κατη…