Home Ελλάδα Αύξηση κερδών 352% για την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ελλάδα - 28 Μαρτίου, 2018

Αύξηση κερδών 352% για την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

·         Τα καθαρά κέρδη  μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016 (αύξηση 352%).

 

·         Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,08 έναντι €0,29 το 2016.

 

·         Tο προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε €0,32 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή).

 

·         Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 37,6%.

 

·         Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.526,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

 

·         Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €568,1 εκατ., βελτιώνοντας το δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA χαμηλότερα από τις δυο φορές (1,86).

 

 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RICMYTr.ATBloombergMYTIL.GA) ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017. Στις 17:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος, θα  πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει τα ετήσια αποτελέσματα. Πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.mytilineos.gr.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένωνεπενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας.»

 

Οικονομικά αποτελέσματα 2017

 

Πέραν των ήδη γνωστών oneoff items των αποτελεσμάτων Εννεάμηνου, σημειώνεται η απορριπτική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος που αφορούσε την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008. Συνέπεια της απορριπτικής αυτής απόφασης, τα αποτελέσματα  του 2017 έχουν επιβαρυνθεί κατά €17,4 εκατ. σε επίπεδο EBITDA και €22,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

 

 

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017

Το 2017 η Εταιρεία κατέγραψε ισχυρή άνοδο των αποτελεσμάτων της υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016.  

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής  επίδοσης του Τομέα της Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2016, αύξηση 37,6% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα Μεταλλουργίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016. Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%) και το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, που επωφελείται από σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Μερισματική Απόδοση

Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση. Συγκεκριμένα για τη χρήση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31/12/2017.

 

Κύριες Δραστηριότητες

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €519,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε 34,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €447,9 εκατ. το 2016.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 47,1% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα €124,1 εκατ. έναντι €84,3 εκατ. το 2016.

 

Η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου.

 

Το 2017 η μέση τιμή της αλουμίνας σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 40% σε σχέση με το 2016 στα $354/τν., ενώ η μέση τιμή  του αλουμινίου στο LME αυξήθηκε κατά 23% στα $1.980/τν.. Η ισχυρή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και το συνεχιζόμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην Κίνα, που προβλέπει την περικοπή κατά 30% της παραγωγής των χυτηρίων αλουμινίου και των διυλιστηρίων αλουμίνας κατά τη χειμερινή περίοδο, έδρασαν υποστηρικτικά στην άνοδο των τιμών.

 

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €507,4 εκατ. που αντιστοιχεί σε 33,2% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2017, έναντι €363,8 εκατ. το 2016.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,3% και διαμορφώθηκαν σε €74,7 εκατ. έναντι €65,3 εκατ., το 2016.

 

Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Τομέα το 2017, αλλά και στη σταθερή ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στη λιανική αγορά ενέργειας.

 

Αναλυτικότερα, η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας εισαγωγών λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε χώρες της Κ. Ευρώπης, συντέλεσαν στην αύξηση της συμμετοχής των μονάδων Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό μείγμα σε 30% το 2017 από 24% το 2016.

 

Συνολικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17% το 2017 στις 4,9 εκατ. MWhrs, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,7% της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας Φυσικού Αερίου από  τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, συνέβαλε στην αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων της Εταιρείας.

Στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε το 2017 ηγετική θέση, αυξάνοντας για ένα ακόμη έτος το μερίδιο αγοράς της κατά 22%, στο 3,3%, ξεπερνώντας πλέον τους 90.000 πελάτες.   

 

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €501,4 εκατ. το 2017, που αντιστοιχεί σε 32,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €438,4 εκατ. το 2016.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €88,8 εκατ. έναντι €81,8 εκατ. το 2016. Αξιοσημείωτη συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε η θυγατρικήMETKA EGN, η οποία  ολοκλήρωσε το 2017 δυο υβριδικά έργα συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 30MW και 20MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανακοίνωσε πρόσφατα την υπογραφή ενός τρίτου έργου στη χώρα ισχύος 20 MW. Τα συγκεκριμένα έργα, καθώς και το υβριδικό έργο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 57,6MWp/4,2MWh που ολοκληρώθηκε στο Πουέρτο Ρίκο το 2016 εδραιώνουν την ΜΕΤΚΑ EGN ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών έργων.   

 

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας

Στον τομέα της Μεταλλουργίας η Εταιρία σημείωσε νέο υψηλό κερδοφορίας το 2017, καθώς μέσα από συνεχή προγράμματα μείωσης κόστους τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε μια από τις ανταγωνιστικότερες εταιρείες παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

Οι εκτιμήσεις για διατήρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε υψηλά επίπεδα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αντιστάθμισης κινδύνων της Εταιρίας, θέτουν τις προϋποθέσεις για επίτευξη πολύ ικανοποιητικών επιδόσεων του Τομέα της Μεταλλουργίας και το 2018.

Στον τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς εισέρχεται σε μια νέα φάση καθώς σημαντικές αλλαγές έχουν δρομολογηθεί προκειμένου η Ελλάδα να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με βασικούς άξονες την σταδιακή αποεπένδυση από τον λιγνίτη, την  ταχύρρυθμη ενίσχυση των ΑΠΕ και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στη μεταβατική φάση με τη χρήση του φυσικού αερίου.

Η Εταιρεία είναι ήδη ο μεγαλύτερος επενδυτής της εγχώριας αγοράς και καθώς η εσωτερική ζήτηση έχει αρχίσει να ανακάμπτει, στοχεύει να διατηρήσει την ηγετική θέση της με την δημιουργία μιας νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ισχύος 650MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Το ύψος της επένδυσης υπερβαίνει τα €300

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Check Also

39 κρούσματα σήμερα στη Φωκίδα

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώ…